Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2016-01-08

Wyroby

Zgłaszanie substancje w wyrobach

Importerzy i producenci wyrobów są zobowiązani do dokonania zgłoszenia do ECHA w przypadku, gdy w ich wyrobach występują substancje wymienione na liście kandydackiej w ilości > 0.1 % i jednocześnie > 1 tony/rok. Z obowiązku tego przewiduje sie zwolnienia w dwóch przypadkach:

 

Producent lub importer wyrobu może wyłączyć narażenie osób i środowiska na substancję w normalnych lub przewidywalnych w rozsądnym zakresie warunkach stosowania wyrobu, w tym podczas jego usuwania. W tego typu przypadkach producenci i importerzy przekażą odpowiednie instrukcje odbiorcy wyrobu lub. 
Substancja została już zarejestrowana przez producenta lub importera w UE dla danego zastosowania. Dlatego bardzo istotne jest sprawdzanie listy (jest ona aktualizowana raz na pół roku.

 

Istnieją dwie możliwości przedłożenia swojego zgłoszenia: za pośrednictwem formularza internetowego lub za pośrednictwem REACH-IT. Jeżeli zechcą Państwo, aby niektóre zgłaszane informacje zostały uznane za poufne oprócz informacji traktowanych zawsze jako poufne (zob. art. 118 REACH), prosimy skorzystać z REACH-IT. Dane nieopatrzone klauzulą poufności na liście kandydackiej substancji w wyrobach, które są przewidziane do stosowania przez konsumentów na rynku UE, są publikowane na stronie ECHA 
Termin ostateczny: Przedsiębiorstwa są zobowiązane do dokonania zgłoszenia nie później niż sześć miesięcy po wprowadzeniu substancji na listę kandydacką. 

Przedłożenie przy użyciu formularza internetowego 

Aby móc przedłożyć zgłoszenie substancji w wyrobie za pośrednictwem formularza internetowego, należy posiadać konto w REACH-IT, przy czym konto musi zostać aktywowane (etapy 1 i 2). 

 1. Należy zarejestrować się w REACH-IT (etap ten można pominąć, jeżeli Państwa przedsiębiorstwo posiada już konto w REACH-IT)
 2. Należy zalogować się w REACH-ITaby aktywować konto użytkownika (etap ten można pominąć, jeżeli logowali się Państwo już w REACH-IT co najmniej raz)
 3. Należy kliknąć poniższy przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami w celu przedłożenia raportu na temat Państwa substancji w wyrobie przy użyciu formularza internetowego. 

Przedłożenie za pośrednictwem REACH-IT 

Metodę tę zaleca się tym zgłaszającym, którzy są już użytkownikami IUCLID i którzy pragną zachować zapisy dotyczące swoich raportów w systemie REACH-IT. Zaleca się ją także tym, którzy pragną także zgłosić inną identyfikację substancji, skład lub informacje na temat klasyfikacji i oznakowania, lub tym, którzy pragną wskazać część informacji zamieszczonych w zgłoszeniu jako poufne. 
Aby przygotować i przedłożyć zgłoszenie, należy postępować zgodnie z poniższymi etapami: 

 1. Należy pobrać wstępnie wypełniony zbiór danych o substancji z tabeli zawierającej listę kandydacką 
 2. Należy importować zbiór danych do IUCLID 5.
 3. Należy wypełnić zgłoszenie przy użyciu następujących informacji 
  Imię, nazwisko i dane teleadresowe 
  Numer rejestracji, jeżeli jest dostępny 
  Wielkość obrotu substancją 
  Zwięzły opis zastosowania substancji w wyrobie 
  Zastosowania wyrobu 
 4. Należy użyć narzędzia do weryfikacji kompletności technicznej w IUCLID 5 w celu wykrycia wszelkich brakujących informacji, a także sprawdzić wstępnie dokumentację pod kątem określonych „reguł biznesowych'. 
 5. Należy przedłożyć zgłoszenie za pośrednictwem REACH-IT. Należy przeczytać Podręcznik przedkładania danych Część 20, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem sposobu przygotowania zgłoszenia przy użyciu IUCLID oraz przedłożenia go za pośrednictwem REACH-IT.