Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:

Substancje SVHC

Lista substancji SVH w wyrobach sierpień 2016 lista-substancji-w-wyrobach_en.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,665.53kb Data dodania: 2016-08-12 15:56:00
Substancje SVHC w wyrobach - wyrok svhc-w-wyrobach-2015.pdf Format: pdf Rozmiar: 336.72kb Data dodania: 2015-11-24 16:22:00
Lista substancji SVHC 2014 lista-kandydacka-svhc_2014.csv Format: csv Rozmiar: 86.97kb Data dodania: 2014-08-11 20:08:00
Lista kandydacja SVHC sierpień 2016 candidate-list-export.xls Format: xls Rozmiar: 127.00kb Data dodania: 2016-08-12 15:55:00

Obowiązki przedsiębiorstw związane z umieszczeniem substancji na liście kandydackiej

Substancje 


- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej 
każdy dostawca substancji z listy kandydackiej (z UE i EOG) musi dostarczyć odbiorcom kartę charakterystyki. 


Mieszaniny 


- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej - każdy dostawca (z UE i EOG) mieszanin niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne, zawierających co najmniej jedną substancję z listy kandydackiej w stężeniu ≥ 0,1% wag. dla mieszanin niegazowych i ≥ 0,2% obj. dla mieszanin gazowych, musi dostarczyć odbiorcom, na ich żądanie, kartę charakterystyki. 


Wyroby 


- od daty zamieszczenia substancji na liście kandydackiej – przekazywanie informacji 
Każdy dostawca (z terytorium UE lub EOG) wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag., musi dostarczyć odbiorcom wyrobu wystarczające informacje (którymi dysponuje) lub udostępnić je bezpłatnie na żądanie konsumenta, w terminie 45 dni od otrzymania żądania. Informacje te powinny zawierać instrukcje pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę tej substancji. 
Ponadto od 2011 roku obowiązuje zgłoszenie do Agencji 
Każdy wytwórca lub importer wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej, w stężeniu > 0,1% wag. i ilości >1tony rocznie, musi dostarczyć Agencji informacje zgodne z art. 7 ust. 4. Zgłoszenie musi być przekazane nie później niż w ciągu 6 miesięcy po włączeniu substancji do listy kandydackiej. 
Zgłoszenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy wytwórca lub importer może wykluczyć narażenie ludzi lub środowiska podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania, w tym usuwania. W takich przypadkach wytwórca lub importer dostarcza odbiorcy wyrobu stosowne instrukcje.