Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2016-09-06

Rozporządzenie REACH

Rozporządzenie REACH-wersja skonsolidowana październik 2016 reach_skonsolidowany_pazdziernik_2016_pl_txt.pdf Format: pdf Rozmiar: 4,405.63kb Data dodania: 2016-11-23 21:48:00
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) sprostowanie-do-rozporzadzenia-komisji-_we_-nr-987_2008-z-8_10_-2008-r.-zmieniajacego-zalaczniki-iv-i-v-do-rozporzadzenia_-we_-nr-1907_2006-pe-i-rady.pdf Format: pdf Rozmiar: 707.24kb Data dodania: 2010-10-02 22:25:00
Sprostowanie do rozporządzenia REACH z dnia 12 kwietnia 2010 r sprostowanie_do-rozporzadzenia-reach-z-12-kwietnia-2010-r.pdf Format: pdf Rozmiar: 163.00kb Data dodania: 2010-04-15 15:10:00
Sprostowanie do rozporządzenia REACH sprostowanie_do_rozporzadzenia_reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 38.06kb Data dodania: 2009-03-01 19:14:00
Rozporządzenie 1907 2006 wersja jednolita z uwzględnieniem zmian do 28 05 2009 rozporzadzenie-1907_2006_wersja-jednolita-z-uwzglednieniem-zmian-do-28_05_2009.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,472.10kb Data dodania: 2009-06-10 10:57:00
Sprostowanie z dnia 29 maja 2007 r. do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE reach_sprostowanie.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,170.62kb Data dodania: 2008-07-29 12:13:00
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE pol_2006_1907_reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,340.27kb Data dodania: 2008-07-29 12:12:00
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE sprostowanie_31_maja_2008_reach_l_14120080531pl00220022.pdf Format: pdf Rozmiar: 40.96kb Data dodania: 2008-07-29 12:11:00
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, wersja w języku polskim pol_2006_1907_reach-1.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,340.27kb Data dodania: 2008-07-29 12:17:00
Sprostowanie z dnia 29 maja 2007 r. do dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów sprostowanie_dyrektywa_121.pdf Format: pdf Rozmiar: 84.48kb Data dodania: 2008-07-29 12:17:00
Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, wersja w języku polskim pol_2006_121_reach_am.pdf Format: pdf Rozmiar: 146.09kb Data dodania: 2008-07-29 12:18:00
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, wersja w języku angielskim ang_2006_1907_reach.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,778.12kb Data dodania: 2008-07-29 12:18:00
Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, wersja w języku angielskim ang_2006_121_reach_am.pdf Format: pdf Rozmiar: 112.46kb Data dodania: 2008-07-29 12:19:00