Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
Zmiana klasyfikacji kwasu mrówkowego


Bieżąca klasyfikacja:

Skin Corr. 1A, H314 

Skin Irrit. 2, H315: 2% ≤ C < 10%
Eye Irrit. 2, H319: 2% ≤ C < 10%
Skin Corr. 1B, H314: 10% ≤ C < 90%
Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 90%

Proponowana klasyfikacja:
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315: 2% ≤ C < 10%
Eye Irrit. 2; H319: 2% ≤ C < 10%
Skin Corr. 1B; H314: 10% ≤ C < 90%
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90%
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016 1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272 2008 (9 ATP) 9-atp.pdf Format: pdf Rozmiar: 406.28kb Data dodania: 2016-07-29 08:52:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016 918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272 2008 (8 ATP) 8-atp.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,558.97kb Data dodania: 2016-07-29 08:51:00
VII ATP do CLP vii-atp.pdf Format: pdf Rozmiar: 392.33kb Data dodania: 2015-11-21 15:59:00
VII ATP do CLPRozporządzenie CLP wersja skonsolidowana czerwiec 2015 clp_skonsolidowane_06_2015.pdf Format: pdf Rozmiar: 15,779.30kb Data dodania: 2015-11-21 15:54:00
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 1272/2008 (VI ATP) 6atp-do-clp.pdf Format: pdf Rozmiar: 372.69kb Data dodania: 2014-08-11 19:32:00
Poradnik dotyczący oznakowania opakowań CLP clp_labelling_pl-1.pdf Format: pdf Rozmiar: 2,415.27kb Data dodania: 2015-11-21 16:04:00
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944 2013 VATP do rozporządzenia 1272 2008 rozporzadzenie-komisji-ue-nr-944_2013_-5atp-do-rozporzadzenia-1272_2008.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,004.01kb Data dodania: 2013-10-03 10:53:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 758 2013 zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272 2008 rozporzadzenie-komisji-ue-nr-758_2013-zawierajace-sprostowanie-zalacznika-vi-do-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-1272_2008.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,453.24kb Data dodania: 2013-08-10 19:38:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 487 2013 dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1272/2008 (4 ATP) 4-atp.pdf Format: pdf Rozmiar: 3,030.40kb Data dodania: 2013-06-01 09:32:00
ECHA uruchamia platformę dotyczącą klasyfikacji i oznakowania echa-uruchamia-platforme-dotyczaca-klasyfikacji-i-oznakowania.pdf
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618 2012 z 10 07 2012 r. (3 ATP) rozporzadzenie-komisji-ue-nr-618_2012-z-10_07_2012-r.-3-atp.pdf Format: pdf Rozmiar: 798.06kb Data dodania: 2012-08-30 23:03:00
Poradnik dotyczący oznakowania i pakowania zgodnie z CLP poradnik-dotyczacy-oznakowania-i-pakowania-zgodnie-z-clp.pdf Format: pdf Rozmiar: 1,419.17kb Data dodania: 2011-04-09 17:39:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI UE nr 286 2011 z 10 marca 2011 dostosowujące do postępu naukowo technicznego rozporządzenie PE i Rady WE nr 1272 2008 rozporzadzenie-komisji_ue_-nr-286_2011-z-10marca-2011-dostosowujace-do-postepu-naukowo-technicznego-rozporzadzenie-pe-irady_we_-nr1272_2008.pdf Format: pdf Rozmiar: 3,021.08kb Data dodania: 2011-03-30 06:45:00
Pytania i Odpowiedzi dotyczące zgłoszenia do Wykazu po 3 stycznia 2011 r pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-zgloszenia-do-wykazu.pdf Format: pdf Rozmiar: 106.53kb Data dodania: 2011-01-05 20:03:00
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI WE NR 790 2009 z 10 08 2009 dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie PE i Rady WE nr 1272 2008 z 16 12 2008 r rozporzadzenie-komisji_we_-nr-790_2009-z-10_08_2009-dostosowujace-do-postepu-naukowo-technicznego-rozporzadzenie-peirady_we-nr1272_2008-z16_12_2008r.pdf Format: pdf Rozmiar: 8,707.65kb Data dodania: 2009-11-27 19:12:00
Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgloszenie-klasyfikacji-i-oznakowania-do-europejskiej-agencji-chemikaliow.pdf Format: pdf Rozmiar: 130.07kb Data dodania: 2010-05-13 20:01:00
Terminy obowiązywania przepisów GHS (tekst przygotowany przez Biuro ds Substancji i Preparatów Chemicznych) terminy_obowiazywania_przepisow_ghs_tekst-przygotowany-przez-krajowy-punkt-konsultacyjny.pdf Format: pdf Rozmiar: 133.13kb Data dodania: 2009-03-01 19:14:00
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 rozporzadzenie_ghs_1272.pdf Format: pdf Rozmiar: 7,340.58kb Data dodania: 2009-01-05 14:01:00

WAŻNE ELEMENTY ROZPORZĄDZENIA 1272/2008

Rozporządzenie 1272/2008 jest to kolejnym unijnym aktem prawnym, które w krótkim czasie po wprowadzeniu rozporządzenia REACH, nakłada na przedsiębiorców produkujących, importujących i stosujących chemikalia nowe obowiązki. W stosunku do rozporządzenia REACH ma on znacznie szerszy zakres ponieważ ma zastosowanie bez względu na tonaż (dla przypomnienia wymogi rozporządzenia REACH dotyczą substancji produkowanych lub importowanych w ilości jedna tona lub więcej w skali roku) 
Rozporządzenie 1272/2008 jest implementacją wybranych kryteriów GHS (Globalnego Systemu Zharmonizowanego) do prawa wspólnotowego, zgodnie z zapisem: „kraje mają swobodę w określeniu, które z modułów zostaną zastosowane w różnych częściach ich systemów.” 
           Rozporządzenie nakłada na producentów, importerów i dalszych użytkowników obowiązek sklasyfikowania substancji lub mieszanin przed wprowadzeniem do obrotu (z zachowaniem przepisów przejściowych). 
           Podobnie obowiązek klasyfikacji spoczywa na producentach i importerach wyrobów w pewnych przypadkach (substancje uwalniające się w sposób zamierzony, substancje „wysokiego ryzyka”). 
          Obowiązek klasyfikacji dotyczy substancji niezależnie od tonażu oraz od tego czy są substancjami „wprowadzonymi”, a więc do 1 grudnia 2010 r. należy dokonać klasyfikacji wszystkich substancji stwarzających ryzyko, a nie tylko tych, które muszą być w tym terminie zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
            Jeżeli substancja lub mieszanina zostanie (lub jest) sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenia dostawcy muszą zapewnić, aby przed wprowadzeniem do obrotu została ona oznakowana i opakowana zgodnie z wymogami rozporządzenia CLP (z zachowaniem przepisów przejściowych). 
             Każdy producent lub importer lub grupa producentów lub importerów, którzy wprowadzają do obrotu substancję stwarzająca ryzyko, w postaci własnej lub w mieszaninie mają obowiązek zgłoszenia jej do Agencji, która prowadzi (w formie bazy danych) wykaz dotyczący klasyfikacji i oznakowania. Do wykazu tego zostaną włączone informacje przedłożone jako część dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
               Informacje zawarte w wykazie są udostępniane publicznie
             Dystrybutorzy mogą posłużyć się klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny ustaloną przez jednego z uczestników „łańcucha zaopatrzenia”. 
             Dalsi użytkownicy mogą również posłużyć się klasyfikacją, ustaloną przez jednego z uczestników „łańcucha zaopatrzenia” pod warunkiem, że nie zmieniają składu chemicznego. 
             Będzie to miało poważny wpływ nie tylko na producentów małych ilości substancji oraz importerów substancji i mieszanin, ale również na duże firmy, które w chwili obecnej skupiają się na przygotowaniu do rejestracji pełnej. 
            Najwięcej problemów mogą mieć importerzy mieszanin, którzy często nie posiadają informacji o dokładnym składzie produktów, które sprowadzają na teren Unii Europejskiej. W przypadku nie uzyskania takich informacji, pozostanie jedynie wykonanie analizy lub bazowanie na oświadczeniu producenta. 
            W niektórych przypadkach, zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie podane w załączniku VI do rozporządzenia CLP, nie są zgodne z dotychczas stosowanymi. W takich przypadkach konieczne jest niezwłoczne uwzględnienie tych zmian w kartach charakterystyki i etykietach substancji i mieszanin. Nie można bowiem posługiwać się krajowymi przepisami, które zostały anulowane w momencie wprowadzenia rozporządzenia 1272/2008 (CLP). 
           Załącznik VI do rozporządzenia zawiera od dnia 05.09.2009 r. zmiany wprowadzone przez trzydziestą i trzydziestą pierwszą poprawkę do postępu technicznego (30 i 31 ATP). 

Harmonizacja klasyfikacji i oznakowania substancji (Art. 36) 


1. W typowych okolicznościach substancja podlega zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanemu oznakowaniu zgodnie z art. 37, jeżeli spełnia kryteria określone w załączniku i w odniesieniu do: 
a) działania uczulającego na drogi oddechowe, kategoria 1 (załącznik I sekcja 3.4); 
b) działania mutagennego na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (załącznik I sekcja 3.5); 
c) rakotwórczości, kategoria 1A, 1B lub 2 (załącznik I sekcja 3.6); 
d) szkodliwego działania na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (załącznik I sekcja 3.7). 
2. W typowych okolicznościach substancja, która jest substancją czynną w rozumieniu dyrektywy 91/414/EWG lub dyrektywy 98/8/WE, podlega zharmonizowanej klasyfikacji 
i zharmonizowanemu oznakowaniu. Do takich substancji zastosowanie mają procedury przedstawione w art. 37 ust. 1, 4, 5 i 6. 
3. Jeżeli substancja spełnia kryteria dotyczące innych klas zagrożenia z uwzględnieniem dalszych zróżnicowań niż te, o których mowa w ust. 1, oraz nie dotyczy jej ust. 2, na 
podstawie indywidualnej analizy każdego przypadku w załączniku VI można także umieścić zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie zgodnie z art. 37, jeżeli przedstawione zostanie uzasadnienie dowodzące, że istnieje potrzeba takiego działania na szczeblu wspólnotowym. 

Procedura harmonizowania klasyfikacji i oznakowania substancji (Art. 37) 


1. Właściwy organ państwa członkowskiego może przedłożyć Agencji wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie substancji oraz, w stosownych przypadkach, specyficzne stężenia graniczne lub współczynniki M lub wniosek o ich przegląd. Wniosek należy złożyć w formacie określonym w części 2 załącznika VI; zawiera on odpowiednie informacje, o których mowa w części 1 załącznika VI. 
2. Producent, importer lub dalszy użytkownik substancji może złożyć w Agencji wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie tej substancji oraz, w stosownych przypadkach, specyficzne stężenia graniczne lub współczynniki M, pod warunkiem, że w części 3 załącznika VI nie znajduje się wpis dotyczący takiej substancji w odniesieniu do klasy zagrożenia lub do dalszego zróżnicowania objętych tym wnioskiem. 
Wniosek sporządzony jest według zasad określonych w odpowiednich częściach sekcji 1, 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i ma format przedstawiony w części B raportu bezpieczeństwa chemicznego znajdującego się w sekcji 7 tego załącznika. Zawiera on odpowiednie informacje, o których mowa w części 1 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia. Zastosowanie ma art. 111 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. 
3. Jeżeli wniosek producenta, importera lub dalszego użytkownika dotyczy zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanego oznakowania substancji zgodnie z art. 36 ust. 3, wymaga on wniesienia opłaty ustalonej przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2. 
4. Komitet do spraw oceny ryzyka, będący komitetem Agencji na mocy art. 76 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,przyjmuje opinię na temat wszelkich wniosków złożonych zgodnie z ust. 1 lub 2 w terminie 18 miesięcy od daty otrzymania wniosku, umożliwiając zainteresowanym stronom przedstawienie uwag. Agencja przekazuje Komisji tę opinię wraz z wszelkimi uwagami. 
5. W przypadku gdy Komisja uzna, że harmonizacja klasyfikacji i oznakowania danej substancji jest właściwa, bez nieuzasadnionej zwłoki przedkłada projekt decyzji dotyczącej włączenia tej substancji wraz z odpowiednimi elementami klasyfikacji i oznakowania do tabeli 3.1 w części 3 załącznika VI, w stosownych przypadkach wraz ze specyficznymi stężeniami granicznymi lub współczynnikami M. 
Z zastrzeżeniem tych samych warunków do dnia 31 maja 2015 r. dokonuje się odpowiedniego wpisu w tabeli 3.2 znajdującej się w części 3 załącznika VI. Środek ten, mający na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 54 ust. 3. W sytuacjach wymagających niezwykle pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 54 ust. 4. 
6. Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy dysponujący nowymi informacjami, które mogą prowadzić do zmiany elementów zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanego oznakowania substancji znajdujących się w części 3 załącznika VI, przedkładają wniosek zgodny z ust. 2 akapit drugi właściwemu organowi w jednym z państw członkowskich, w których substancja ta znajduje się w obrocie.