Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2012-08-20

Rejestracja wstępna

Rejestracja wstepna opóźniona rejestracja-wstepna-opozniona.pdf Format: pdf Rozmiar: 305.49kb Data dodania: 2012-08-19 23:42:00

Kogo dotyczy rejestracja wstępna?

 

 • Producentów substancji chemicznych mających siedzibę na terytorium Wspólnoty1 i wytwarzający te substancje na terytorium Wspólnoty* w ilościach ponad 1 tonę rocznie.
 • Importerów substancji chemicznych mających siedzibę na terytorium Wspólnoty* i wprowadzających te substancje na obszar celny Wspólnoty w ilościach ponad 1 tonę rocznie.
 • Wytwórców i importerów wyrobów pod warunkiem, że substancja zawarta jest w wyrobie w ilości łącznej ponad 1 tonę łącznie i zamierzone jest jej uwalnianie podczas normalnych warunków jej stosowania.

Obowiązek rejestracji wstępnej nie dotyczy substancji pod nadzorem celnym, radioaktywnych, odpadów, w produktach leczniczych, w żywności i paszach, w środkach ochrony roślin i produktach biobójczych.

 

* Wspólnota – państwa Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Słowacja, Wielka Brytania). Ponadto również tzw. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG - tzn. Islandia, Liechtenstein i Norwegia, z wyłączeniem Szwajcarii, traktowane są jako państwa, na terenie których rozporządzenie REACH obowiązuje w tym samym stopniu, jak w pozostałych w/w państwach UE.

 

Kiedy należy dokonać rejestracji wstępnej?

 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH* przewidziano jedynie półroczny okres rejestracji wstępnej (1 czerwca – 1 grudnia 2008 roku).
Okres ten nie zostanie wydłużony.

 

* Rozporządzenie REACH - rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku oraz sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 136 z 29 maja 2007 r.)

 

Co jest wymagane do rejestracji wstępnej?

 

Rejestracja wstępna wymaga jedynie niewielkiej liczby danych:

 • danych identyfikujących substancję: numeru WE, numeru CAS i nazwy substancji,
 • planowanego przedziału tonażowego* podanego do celów rejestracyjnych – z przedziału tonażowego oraz w pewnych przypadkach rodzaju substancji rejestrowanej wyniknie ostateczny termin rejestracji substancji w pełnym zakresie,
 • nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktów lub dane przedstawiciela będącego stroną trzecią, który będzie działał jako punkt kontaktowy przy udostępnianiu danych.

* Przedziały tonażowe: roczne ilości produkowanych lub importowanych substancji (1-100 ton rocznie, 100-1000 ton rocznie, powyżej 1000 ton rocznie)

 

Jak dokonać rejestracji wstępnej?

 

Rejestracji wstępnej można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu REACH-IT na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów*.
Dane niezbędne do rejestracji wstępnej wprowadzać można za pośrednictwem:

 • aplikacji IUCLID 5 (dostępnej na stronach internetowych Agencji) – program po zainstalowaniu należy uzupełnić o „wtyczkę” (plug-in) pozwalającą na rejestrację wstępną,
 • formularza w formacie XML,
 • rejestracji wstępnej w trybie on-line – rejestrując się, a nastepnie ręcznie zestawiając wymagane dane bezpośrednio na portalu REACH-IT.

Program IUCLID-5, formularze i portal REACH-IT dostępne są jedynie w języku angielskim.

 

* Europejska Agencja Chemikaliów – http://www.echa.eu/

 

Ile kosztuje rejestracja wstępna?

 

Rejestracja wstępna jest BEZPŁATNA.
Również oprogramowanie niezbędne do dokonania rejestracji wstępnej (IUCLID-5) dostępne jest BEZPŁATNIE na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów*.

 

* Europejska Agencja Chemikaliów – http://www.iuclid.eu lub http://ecbwbiu5.jrc.it

 

Co się stanie, jeśli nie dokonam rejestracji wstępnej?

 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH* po 1 grudnia 2008 roku substancje nie poddane procedurze rejestracji wstępnej nie będą mogły znajdować się w obrocie na terytorium Wspólnoty**.
Oznaczać to może zaprzestanie dalszej działalności firmy.

 

* Rozporządzenie REACH - rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku oraz sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 136 z 29 maja 2007 r.)

 

** Wspólnota – państwa Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Słowacja, Wielka Brytania). Ponadto również tzw. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG, oprócz Szwajcarii, tzn. Islandia, Liechtenstein i Norwegia traktowane są jako państwa, na terenie których rozporządzenie REACH obowiązuje w tym samym stopniu, jak w pozostałych w/w państwach UE.

 

Co to jest REACH?

 

Registration, Evaluation, and Authorisation of CHemicals – Rejestracja, ocena oraz udzielanie zezwoleń dotyczące chemikaliów

 

Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zakładające obowiązkową rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Chemikalia wytwarzane lub importowane w ilościach powyżej 1 tony/rok podlegać będą obowiązkowi rejestracji w centralnej bazie danych. Niektóre grupy substancji nie będą podlegały w/w obowiązkom (jak pewne półprodukty, polimery oraz niektóre chemikalia podlegające innym aktom prawnym UE). Wymagany zakres informacji będzie zależny od poziomu obrotu tonażowego i ryzyka, jakie dana substancja stwarza dla zdrowia lub dla środowiska. Bazą danych zarządzać będzie Europejska Agencja Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach (Finlandia).
Produkowanie lub użytkowanie substancji ocenionych jako negatywnie oddziaływujące na zdrowie lub na środowisko będzie wymagało zezwoleń wydawanych przez Komisję Europejską na wprowadzanie do obrotu w wybranych kierunkach wykorzystania. Zezwolenie na wykorzystywanie substancji (np. do produkcji i obrotu) zostanie udzielone, jeśli ryzyko wynikające z jej użytkowania będzie odpowiednio kontrolowane.

 

Rozporządzenie REACH nakłada nowe obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach - np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.). Nowe obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

 

Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

 

Więcej informacji na www.mg.gov.pl/przedsiebiorcy/REACH

 

 

Rejestracja wstępna i co dalej?

 

Rejestracja wstępna stanowi dopiero pierwszy krok we wdrażaniu postanowień rozporządzenia. Pozwala na przygotowanie się do dokonania pełnej rejestracji. W zależności od rodzaju substancji oraz ilości rocznej produkcji lub importu, w przypadku dokonania rejestracji wstępnej, uzyskuje się prawo do następujących terminów rejestracji pełnej:

 • do 1 grudnia 2010 roku – substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (CMR kategorii 1 i 2) od 1 tony rocznie, działające bardzo toksycznie na organizmy wodne (R 50/53) od 100 ton rocznie oraz pozostałe substancje produkowane lub importowane w ilościach ponad 1000 ton rocznie.
 • do 1 czerwca 2013 roku – substancje produkowane lub importowane w ilościach od 100 do 1000 ton rocznie.
 • do 1 czerwca 2018 roku – substancje produkowane lub importowane w ilościach od 1 do 100 ton rocznie.

Pełna rejestracja wiąże się z wniesieniem opłat rejestracyjnych (od 1 200 do 30 000 euro) oraz koniecznością przeprowadzenia szeregu badań właściwości substancji (często bardzo kosztownych).

 

Gdzie znaleźć pomoc?