Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
Nowa interaktywna infografika do śledzenia postępów rejestracji REACH 01 grudnia 2017

 

 ECHA / NI / 17/41
 
Czy chcesz wiedzieć, ile substancji chemicznych zostało zarejestrowanych przez firmy w Twoim kraju? Lub jakie są najczęściej zarejestrowane chemikalia? Sprawdź nasze nowe statystyki dotyczące chemikaliów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem REACH i śledź postępy w kierunku ostatniego terminu rejestracji chemikaliów w ilości 1-100 ton , który przypada na dzień 31 maja 2018 r.
 
Dane prezentowane są na interaktywnej mapie Europy. Klikając konkretny kraj na mapie, będziesz mieć dostęp do bardziej szczegółowych informacji. Istnieje również możliwość przeglądania danych w postaci wykresów i tabel oraz porównywania danych między dwoma krajami UE / EOG.
 
W statystykach możesz zobaczyć:
 
-Liczba zarejestrowanych niepowtarzalnych substancji, ich typ rejestracji (pełny lub pośredni), rodzaj substancji (istniejąca lub nowa substancja) oraz przybliżony łączny tonaż na rynku UE / EOG;
-Liczba rejestracji, ich rodzaj (pełny lub pośredni) oraz rola firmy, która dokonała rejestracji (producent, importer itp.);
-Najczęściej rejestrowane chemikalia;
-Liczba unikalnych firm, które zarejestrowały chemikalia, wielkość ich firmy i jej rola w łańcuchu dostaw;
-Wszystkie powyższe dane poszczególnych krajów UE / EOG na rok, miesiąc lub tydzień;
-Lista wiodących rejestrujących do rejestracji w terminie 2018, którzy zadeklarowali swoją rolę w  REACH-IT.
 
Ogólne informacje o krajobrazie europejskiego przemysłu chemicznego, takie jak liczba przedsiębiorstw, obroty i miejsca pracy, są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic).
 
Grupa Kontaktowa Dyrektorów (DCG) - platforma Komisji Europejskiej, ECHA i stowarzyszeń branżowych - zaleca, aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji w dniu 31 maja 2018 r. 30 listopada 2017

 
 DCG zebrała się w dniu 27 listopada br., aby przedyskutować rozwiązania problemów, które pojawiły się w związku z ostatecznym terminem rejestracji chemikaliów w zakresie tonażowym 1-100 tj. 31 maja 2018 r. REACH. W szczególności dyrektorzy stwierdzili, że należy wezwać dostawców, aby informowali swoich klientów o braku zamiaru rejestracji, aby uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw. Dostawcy powinni poinformować swoich klientów o swoich planach rejestracji zarówno pojedynczych substancji, jak i substancji w mieszaninach. W przypadku rejestracji od 10 do 100 ton, powinni oni również zidentyfikować zastosowania, które zostaną objęte rejestracją i przekazać je dalszym ogniwom.
 
W tym celu DCG wydała zalecenie, w którym wezwano przedsiębiorstwa do zwiększenia wysiłków na rzecz informowania o swoich zamiarach rejestracyjnych. Stowarzyszenia branżowe reprezentowane w DCG zobowiązują się przekazywać to zalecenie swoim członkom.
 
Dyrektorzy zgodzili się również opublikować ulotki na temat dostępu do  funduszy UE. Podają  pomocne porady firmom, które muszą znaleźć środki,  zapewniające bezpieczne stosowanie substancji oraz tym, które zdecydują się podjąć działania w celu zastąpienia swoich chemikaliów bardziej odpowiednimi alternatywami.
 
DCG postanowiła również uchylić swój dokument doradczy w sprawie udostępniania danych, ponieważ zastąpiono go rozporządzeniem wykonawczym Komisji z stycznia 2016 r.
 
Zalecenie i ulotki informacyjne można znaleźć na stronie internetowej DCG. Podsumowanie spotkania jest dostępne w komunikacie.
 
DCG spotka się ponownie w dniu 15 grudnia 2017 r. Podczas tego spotkania dyrektorzy dokonają przeglądu rozwiązań ustalonych dla terminów rejestracji REACH w 2010 i 2013 roku. 
Rozwiązania, te zachowają ważność w 2018 r. i będą dostępne 31 stycznia 2018 r. W ramach rozporządzenia REACH 2018. Dyrektorzy będą również kontynuować dyskusje w celu zatwierdzenia podejścia mającego na celu zmniejszenie obciążeń finansowych dla MŚP przygotowujących się do złożenia rejestracji w zakresie tonazowym 1 - 10 ton.

Rejestracja 2018