Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2016-09-06

Prekursory narkotyków

Prekursory kategorii 1 prekursory-narkotykow-kategorii-1.pdf Format: pdf Rozmiar: 318.33kb Data dodania: 2016-09-06 08:30:00
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015 1013 z 25 czerwca 2015 nadzorowanie handlu prekursorami narkotyków rozporzadzenie-wykonawcze-komisji-ue-2015_1013-z-25-czerwca-2015_nadzorowanie-handlu-prekursorami-narkotykow.pdf Format: pdf Rozmiar: 782.74kb Data dodania: 2015-11-25 16:22:00
Rozporządzenie delegowane Komisji 2015/1011 - uzupełnienie w sprawie nadzoru nad handlem prekursorami narkotyków 2015-1011_uzup_273-2004_pl.pdf Format: pdf Rozmiar: 520.08kb Data dodania: 2015-11-26 16:11:00
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2015-r.-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf Format: pdf Rozmiar: 358.25kb Data dodania: 2015-11-25 16:24:00
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1259 2013 z 20 listopada 2013 r. w sprawie nadzoru nad handlem prekursorami narkotyków rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-1259_2013-z-20-listopada-2013-r.-w-sprawie-nadzoru-nad-handlem-prekursorami-narkotykow.pdf Format: pdf Rozmiar: 798.48kb Data dodania: 2015-11-25 16:21:00
Konwencja o substancjach psychotropowych konwencja_-o_substancjach_psychotropowych.pdf Format: pdf Rozmiar: 161.04kb Data dodania: 2015-11-25 17:10:00
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1258 2013 rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-1258_2013-1.pdf Format: pdf Rozmiar: 799.70kb Data dodania: 2015-11-25 17:13:00
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii_tekst-jednolity.pdf Format: pdf Rozmiar: 589.01kb Data dodania: 2015-11-25 17:14:00
Rozporządzenie 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych 273_2004_prekursory_narkotykow.pdf Format: pdf Rozmiar: 534.65kb Data dodania: 2015-11-26 16:10:00

Prekursory narkotyków są to substancje, które mogą być wykorzystywane do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych (narkotyków). 


Najważniejszym narzędziem w walce z produkcją i handlem narkotykami jest kontrola rynku substancji chemicznych stosowanych do ich wytwarzania. Jednakże ogromnym utrudnieniem skutecznej kontroli jest fakt, że większość prekursorów narkotyków ma przede wszystkim szereg zastosowań w wielu gałęziach gospodarki. Dlatego też, konieczne jest osiągnięcie konsensusu, który pozwoli na ochronę zgodnego z prawem obrotu i stosowania tych substancji, przy jednoczesnym uniemożliwieniu wykorzystywania ich w niedozwolonych celach. 
Wewnątrzwspólnotowy obrót prekursorami narkotykowymi regulowany jest przepisami Rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, uzupełnionego Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. 


Rozporządzenie 273/2004 „ustanawia zharmonizowane środki przyjmowane w celu wewnątrzwspólnotowego kontrolowania i monitorowania pewnych substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych w celu zapobiegania wykorzystywaniu takich substancji” (art. 2). Substancje te zostały sklasyfikowane w trzech kategoriach i umieszczone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 


W Polsce obrót substancjami odurzającymi, psychotropowymi i prekursorami narkotykowymi reguluje dodatkowo Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późn. zm.). Ustawa określa w sposób szczegółowy jakie rodzaje działalności wymagają zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.