Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2009-11-23

Linki i odnośniki

Źródła prawa:


http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm 
http://www.lex.com.pl/ 
http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html 
http://www.chemikalia.gov.pl/

 

Agencja w Helsinkach


http://echa.eu 
lub
http://echa.europa.eu 

 

Krajowe Centrum Informacyjne


http://www.reach.gov.pl 

 

Strona Ministerstwa Gospodarki 

 

http://www.mg.gov.pl/REACH/

 

Punkt konsultacyjny Ministerstwa Gospodarki


http://www.reach-info.pl

 

Centrum ds. REACH w Instytucie Chemii Przemysłowej, Krajowy Punkt Konsultacyjny PIPC


http://www.ichp.pl/pl/centrum_REACH.htm

 

Inne


Śląski Punkt Konsultacyjny firm branży chemicznej
http://www.chemiakonsultacje.pl


Punkt Konsultacyjny Instytutu Przemysłu Organicznego
http://www.reach.ipo.waw.pl


Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
http://www.hiph.com.pl


Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
http://www.igmn.org


Polfarmed – Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
http://www.polfarmed.pl


Polska Izba Przemysłu Chemicznego
http://www.pipc.org.pl


Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości
http://www.czystepiekno.pl


Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych
http://www.pspts.com.pl


Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej
http://www.kosmetyczni.pl


Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
http://www.pzppf.com.pl


Stowarzyszenie Producentów Cementu
http://www.polskicement.pl


Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
http://www.wapno-info.pl


Stowarzyszenie Papierników Polskich
http://www.spp.pl


Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
http://www.polskie-szklo.pl

 

Inne strony dotyczące REACH:


http://ecb.jrc.it/ 
http://reach.jrc.it/guidance_en.htm#GD_PROCC 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/faq_en.htm 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm 
http://www.cefic.be/ 
http://reachcentrum.eu/ 
http://www.producepartnership.be/ 

 

GHS:


http://www.osha.gov/dsg/hazcom/GHSOSHAComparison.html 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/ghsfinal/index.htm 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy:


http://www.cdc.gov/niosh/topics/chemical-safety/ 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/explim.htm#dnk 
http://osha.europa.eu/good_practice/risks/dangerous_substances/oel 
http://hazmap.nlm.nih.gov/index.html 
http://pl.osha.europa.eu/

 

Niektóre bazy danych oraz źródła danych toksykologicznych i ekotoksykologicznych:


http://ecb.jrc.it/ 
http://www.oecd.org/document/55/0,2340,en_2649_34379_31743223_1_1_1_1,00.html 
http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/sidspub.html 
http://webnet3.oecd.org/eChemPortal 
http://www.concawe.be/Content/Default.asp? 
http://www.inchem.org/ 
http://www.heraproject.com/RiskAssessment.cfm 
http://www.intox.org/databank/pages/pharm.html 
http://www.aise-net.org/go_snnav.php?topics=15 
http://chemfinder.cambridgesoft.com/result.asp 
http://www.chemexper.com/ 
http://webdomino1.oecd.org/comnet/env/models.nsf 
http://sis.nlm.nih.gov/sitemapsearch.html 
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ 
http://www.epa.gov/pbt/ 
http://toxnet.nlm.nih.gov/ 
http://householdproducts.nlm.nih.gov/cgi-bin/household/list?tbl=TblBrands&alpha=A 
http://webnet3.oecd.org/eChemPortal/ParticipatingDb.aspx


Nazewnictwo IUPAC:


http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/