Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2015-11-24

Karty Charakterystyki

Karta charakterystyki (ang. safety data sheet – SDS) jest powszechnie przyjętym i skutecznym sposobem dostarczania informacji odbiorcom substancji i mieszanin w UE. Stanowi ona integralną część systemu stworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Pierwotne wymagania określone w rozporządzeniu REACH w odniesieniu do kart charakterystyki zmodyfikowano w celu uwzględnienia zasad dotyczących kart charakterystyki w ramach Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS) oraz włączenia do prawodawstwa UE innych elementów GHS wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) za pośrednictwem zmian w załączniku II do rozporządzenia REACH. 


Karty charakterystyki stanowią sposób dostarczenia odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do substancji i mieszanin w przypadku, gdy: 
- substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP; 
- est to substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII do rozporządzenia REACH; lub 
- substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH. 
(Zob. art. 31 ust. 1 rozporządzenia REACH). 
W określonych warunkach dla niektórych mieszanin, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie na mocy rozporządzenia CLP, również wymaga się opracowania karty charakterystyki i udostępnienia jej na żądanie (zob. art. 31 ust. 3 rozporządzenia REACH oraz uwagi do tabel 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 i 3.9.4 z załącznika I do rozporządzenia CLP). 


Kart charakterystyki nie trzeba dostarczać w przypadku wyrobów. Chociaż format karty charakterystyki może w przypadku pewnych wyrobów zostać wykorzystany w celu przekazania informacji dotyczących bezpieczeństwa w dół łańcucha dostaw, nie jest on odpowiedni w przypadku większości wyrobów. 
Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji, a jej format został uzgodniony na forum międzynarodowym. Kartę charakterystyki należy dostarczyć w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej (art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH). 


W przypadku gdy dla danej substancji istnieje wymóg sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR), informacje zawarte w karcie charakterystyki tej substancji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w CSR oraz z informacjami dostarczonymi w dokumentacji rejestracyjnej. Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 7 rozporządzenia REACH rejestrujący i dalsi użytkownicy, którzy mają obowiązek sporządzić CSR, muszą zamieścić w załączniku do karty charakterystyki stosowne scenariusze narażenia. Sporządzając karty charakterystyki, dalsi użytkownicy muszą uwzględnić stosowne informacje o narażeniu uzyskane od dostawców. W przypadku mieszanin istnieje kilka możliwości zamieszczenia odpowiednich scenariuszy narażenia w załączniku lub zamieszczenia odpowiednich informacji dotyczących narażenia w sekcjach 1–16 karty charakterystyki. Jeżeli jednak dalszy użytkownik ma obowiązek sporządzenia własnego CSR na mocy art. 37 rozporządzenia REACH i skutkuje to wygenerowaniem scenariusza narażenia, wspomniany scenariusz narażenia musi zostać zamieszczony w załączniku do karty charakterystyki.

 

W przypadku niektórych mieszanin już dostępnych w obrocie oznakowanie opakowań (na mocy 'starych przepisów') oraz format i treść karty odnoszących się do tego oznakowania i opakowania mogą kwalifikować się do objęcia odpowiednimi przepisami przejściowymi dla mieszanin już wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r., zgodnie z odpowiednio art. 61 ust. 4 rozporządzenia CLP oraz art. 2 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 453/2010, najpóźniej w terminie do 1 czerwca 2017 r. Nowe lub zaktualizowane karty charakterystyki, sporządzone po 1 czerwca 2015 r. nie mogą opierać się naprzepisach przejściowych


W art. 2 rozporządzenia (UE) 2015/830 ustanawia się okres przejściowy na przeprowadzenie zmiany z wersji załącznika II do rozporządzenia REACH znajdującej się w załączniku I lub II do rozporządzenia (UE) nr 453/2010 na wersję znajdującą się w załączniku do rozporządzenia (UE) 2015/830. Karta charakterystyki dostarczona odbiorcy przed 1 czerwca 2015 r. może nadal być wykorzystywana do 31 maja 2017 r. bez dostosowywania jej do wersji znajdującej się w załączniku do rozporządzenia (UE) 2015/830. Jak już wspomniano powyżej, nowe  lub istniejące karty charakterystyki zaktualizowane po 1 czerwca 2015 r. muszą być zgodne z wymogami określonymi w nowej wersji znajdującej się w rozporządzeniu (UE) 2015/830


Postanowienie dotyczące okresu przejściowego ma zastosowanie wyłącznie do przejścia między tymi wersjami załącznika II do rozporządzenia REACH


Informacje, w przypadku zarówno substancji, jak i mieszanin znajdujące się w kartach, a dotyczące klasyfikacji i oznakowania muszą być zgodne z informacjami podawanymi na etykiecie, zgodnie z wymogami rozporządzenia CLP.

Po 1 czerwca 2017 r. w przypadku zarówno substancji, jak i mieszanin dopuszcza się wyłącznie karty charakterystyki zgodne z załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2015/830.