Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:

IV Kwartał 2015

Archi

11.12.2015 ECHA Opublikowała Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników Przemysłowych w 23 językach unijnych, w tym w języku polskim. Celem niniejszego podręcznika jest zapewnienie wsparcia w zakresie sposobu korzystania z oprogramowania ePIC, aby umożliwić użytkownikom przemysłowym realizację zobowiązań na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. W podręczniku opisano, w jaki sposób przedkładać powiadomienia o wywozie i prowadzić dalsze działania z nimi związane (oraz powiązane zadania) 
ECHA opublikowała zweryfikowany Poradnik dotyczący wymagań rejestracyjnych Rozdział 12 Deskryptory zastosowań. W chwili obecnej Poradnik dostępny jest jedynie w wersji angielskiej.  
07.12.2015 W Dzienniku Ustaw, 2015, poz. 2045 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych. Wykaz można znaleźć na stronie Urzędu ds. Rejestracji Produktów Biobójczych 
03.12.2015 W Dzienniku Urzędowym L. 317zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2229 z dnia 29 września 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Do załącznika dopisano szereg substancji, w tym związki ołowiu, związki dibutylocyny, związki dioktylocyny, trichlorobenzen, pentachloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,2-trichloroetan oraz 1,1-dichloroeten. 
01.12.2015 Grupa producentów (wśród których są również dwa przedsiębiorstwa z Polski - Rütgers Poland Sp. z o.o. i SGL Carbon Polska S.A.) wygrała sprawę o stwierdzenie częściowej nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w zakresie, w jakim klasyfikuje pak, smołę węglową wysokotemperaturową (WE nr 266-028-2) do substancji o ostrej toksyczności wodnej kategorii 1 (H400) i o chronicznej toksyczności wodnej kategorii 1 (H410). Tekst na stronie  
26.11.2015 W Dzienniku Ustaw, poz. 1953, 2015 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych 
W Dzienniku Ustaw, poz. 1951, 2015 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1. 
20.11.2015 ECHA opublikowała „draft” siódmej listy rekomendacyjnej zawierającej 11 substancji do włączenia do załącznika XIV. Na liście znajdują się m.in. cztery związki ołowiu, dwa związki boru, dwa ftalany. Konsultacje będą trwały do 17 lutego 2016 r. 
19.11.2015 Na stronie ECHA znajdziecie Państwo wersję 3.1 Poradnika dotyczącego sporządzania kart charakterystyki. W zaktualizowanej wersji Poradnika zostały m.in. omówione zasady stosowania okresu przejściowego oraz przepisy wprowadzone przez rozporządzenie 2015/830 z 28 maja br. 
17.11.2015 W Dzienniku Urzędowym UE nr L.298 opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2030 z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I  
13.11.2015 W Dzienniku Urzędowym UE nr L.294 opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2002 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające załączniki IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów 
06.11.2015 Ciekawostka z zakresu interpretacji kwalifikacji produktu jako biobójczego 
29.10.2015 W Dziennniku Urzedowym Unii Europejskiej seria C/356 ukazał się KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie zakończenia procedury wprowadzania ograniczeń dotyczących kadmu w farbach do celów artystycznychna mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
24.10.2015 Na stronie ECHA można znaleźć projekt zaktualizowanego poradnika dotyczącego substancji w wyrobach. Jest to związane z koniecznością zmiany sposobu obliczania zawartości substancji SVHC w wyrobach (każdy element wyrobu złożonego traktuje się jako odrębny wyrób) 
17.10.2015 Została wprowadzona aktualizacja narzędzia (ePIC) wykorzystywanego do składania zgłoszeń na wywóz i przywóz po uprzednim poinformowaniu (PIC). Obejmuje on zmiany dla firm zgłaszających mieszaniny zawierające substancje umieszczone w załączniku I. Więcej szczegółów na stronie ECHA  
09.10.2015 W 2016 r. ECHA uruchomi nowe wersje narzędzi IT służących do tworzenia (IUCLID) i przedkładania (REACH-IT) dokumentacji rejestracyjnej. Najważniejsze zmiany będą polegały na aktualizacji procesu weryfikacji kompletności (completeness check) oraz usprawnieniu systemu potwierdzania, że wszystkie rejestracje tej samej substancji zostały objęte jedną wspólną rejestracją. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy na stronę  
02.10.2015 Ze względu na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie obliczania zawartości substancji SVHC w wyrobach, Europejska Agencja Chemikaliów planuje aktualizację Poradnika na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach. 
Zostanie ona przeprowadzona w dwóch etapach: 
1) Szybka aktualizacja (w najbliższych miesiącach), polegająca na poprawieniu tylko części odnoszących się do granicznej wartości 0,1%, które aktualnie nie są zgodne z wnioskami orzeczenia Trybunału. Zostanie ona przeprowadzona z zastosowaniem przyspieszonej procedury, tzn. będzie konsultowana tylko przez kompetentne organy władzy ds. REACH i CLP (CARACAL); 
2) Bardziej obszerne opracowanie, pozwalające na ogólną aktualizację i restrukturyzację dokumentu. Przewiduje się, że będzie ono zawierało przegląd obecnych przykładów w odniesieniu do uzyskanych doświadczeń i pytań skierowanych do ECHA od czasu publikacji Poradnika, jak również opracowanie nowych przykładów, całkowicie zgodnych z orzeczeniem Trybunału. Aktualizacja zostanie przeprowadzona w 'zwykłym', trzyetapowym procesie konsultacji.