Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2015-12-03

IV Kwartał 2014

Archiwum

29.12.2014 W Dzienniku Ustaw 2014, poz. 1923 ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów 
W Dzienniku Urzędowym UE L.363 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1342/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V. 
17.12.2014 W dniu dzisiejszym, na stronie ECHA została opublikowana lista substancji dodanych do załącznika XV (substancje SVHC) – pozycje ED/108/2014). Poza sześcioma nowymi pozycjami zmieniono wpis w odniesieniu do jednej substancji (ftalanu bis(2-etyloheksylu)). W chwili obecnej na liście substancji stwarzających bardzo wysokie obawy (SVHC) znajduje się 161 pozycji
Na stronie ECHA został opublikowany Poradnik dotyczący informacji na temat przywożonych i wywożonych niebezpiecznych chemikaliów podlegających obowiązkowi uzyskania zgody po uprzednim poinformowaniu (rozporządzenie nr 649/2012). Poradnik ten ma być przetłumaczony na wszystkie języki unijne. 
Ukazała sięskonsolidowana wersja rozporządzenia 1907/2006 (REACH) Wersja ta uwzględnia zmiany wprowadzone do 18 sierpnia 2014 r. Należy jednak pamiętać, że teksty skonsolidowane mają charakter informacyjny i nie mają wartości prawnej. 
15.12.2014 Podstrona dotyczaca obowiazków formulatorów, w tym komunikacji z dostawcami i odbiorcami jest dostępna w języku polskim. 
Polska zgłosiła do ECHA zamiar przedłożenia dokumentacji dotyczącej ograniczeń w stosowaniu metanolu (dokumentacja ma być gotowa do 30 stycznia 2015 r. Proponuje się, aby metanol nie mógł być wprowadzany do obrotu konsumenckiego: jako substancja; jako składniki płynów do mycia szyb w stężeniu równym lub większym niż 3,0% wagowych; jako dodatek do etanolu, wykorzystywanego jako paliwo do turystycznych urządzeń kuchennych turystycznych lub jako uniwersalny środek czyszczący w stężeniu równym lub większym niż 3,0% masy. 
06.12.2014 Ważne dla producentów płynnych detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia. W Dzienniku Urzędowym L.350 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie wprowadza dodatkowe wymogi dla tego typu produktów. 
ECHA uruchomiła nową wersję rejestru produktów biobójczych. Nowe funkcje rejestru to m.in. prostsze składanie wniosków, które wymagają mniej dokumentów uzupełniających; powiadomienia e-mail dla wnioskodawców; skonsolidowany sposób wzajemnego uznawania, itp.  
01.12.2014 Na stronie internetowej ECHA znajdziecie Państwo Q & A (Pytania i odpowiedzi dotyczące autoryzacji (procedury udzielania zezwoleń). Wyszczególnione zostały zastosowania substancji, które są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia. 
W Dzienniku Ustaw, 2014, poz. 1633 ukazało się Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r. http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1633 
25.11.2014 Na stronie ECHA są dostępne prezentacje z workshopu dotyczącego nanonomateriałów, który odbył się w dniach 23-24 października br. w Helsinkach 
18.11.2014 W Dzienniku Ustaw 2014, poz. 1604 ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 
11.11.2014 Ukazała się zaktualizowana lista substancji SVHC w wyrobach. Lista dotyczy substancji, które znajdowały się na liście substancji stwarzających szczególnie duże obawy. 
03.11.2014 31 października weszło w życie ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 
27.10.2014 Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) uruchomiło portal informacyjny ChemAgora, który umozliwia dostęp do informacji on-line o dowolnej substancji chemicznej po podaniu nazwy substancji chemicznej, numeru CAS lub budowy chemicznej. ChemAgora został opracowany w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań. Więcej informacji na stronie 
Ukazała się zaktualizowana wersja Poradnika dla dalszych użytkowników  
21.10.2014 W dniu 15 października 2014 ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 1078/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 
14.10.2014 ECHA uruchomiła nową podstronę zatytułowaną REACH 2018 . Znajdziemy tam opis „krok po kroku” opis kolejnych działań, które powinno podjąć przedsiębiorstwo: określenie portfolio, ustalenie tożsamości współrejestrujących i nawiązanie z nimi kontaktu, ocena zagrożeń stwarzanych przez substancję, przygotowanie dokumentacji, złożenie i aktualizacja dokumentacji. Każdy z katalogów zawiera najważniejsze informacje, praktyczne wskazówki dla rejestrujących i linki do dalszych informacji. Nowa strona jest dostępna w 23 językach UE
Jeszcze w tym roku, ECHA opublikuje mapę drogową 'Rejestracja 2018', gdzie zostaną przedstawione konkretne działania podejmowane przez Agencję, w celu jak najlepszego przygotowania do rejestracji w trzecim terminie (1.06.2018). 
06.10.2014 Informacje na temat przywożonych i wywożonych niebezpiecznych chemikaliów podlegających obowiązkowi uzyskania zgody po uprzednim poinformowaniu, jak również szczegółowe informacje na temat importu i krajów eksportujących jest publicznie dostępny na stronie internetowej ECHA. Co znajdziemy na stronie: 
Sekcja chemikaliów podlegających PIC zawiera wszystkie chemikalia wymienione w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia PIC. Chemikalia wymienione w części 1 załącznika I podlegają procedurze powiadomienia o wywozie; Chemikalia wymienione w części 2 załącznika I, oprócz tego, że podlegają procedurze powiadomienia o wywozie, kwalifikują się również do procedury powiadomienia o PIC. Chemikalia wymienione w części 3 załącznika I, podlegają pełnej procedurze PIC na podstawie Konwencji w Rotterdamie. Załącznik V wymienia chemikalia i wyroby, których stosowanie jest zakazane w Unii Europejskiej, a które nie są wywożone. Chemikalia i wyroby wymienione w części 1 załącznika V, podlegają zakazowi wywozu i należą do kategorii trwałych zanieczyszczeń organicznych; Część 2 załącznika V wymienia chemikalia i artykuły objęte zakazem wywozu, inne niż trwałe zanieczyszczenia organiczne.