Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2016-05-18

20.09.2015  Zgodnie z art. 66 ust. 1 Rozporządzenia REACH, dalsi użytkownicy stosujący substancje, znajdujące się na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy znajdującemu się w ich łańcuchu dostaw mają obowiązek powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) o tym, że stosują daną substancję. Agencja powinna zostać powiadomiona w ciągu trzech miesięcy po pierwszym dostarczeniu substancji do dalszego użytkownika. Na stronie internetowej ECHA dostępny jest już formularz służący do takiego zgłoszenia. Więcej informacji oraz Formularz internetowy zgłoszenia dalszego użytkownika można znaleźć na stronie
14.09.2015 W Dzienniku Ustaw, poz. 1368 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie 
11.09.2015 W lutym 2015 r. informowaliśmy, że została opublikowana Opinia RZECZNIKA GENERALNEGO JULIANE KOKOTT dotycząca wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Conseil d’État (Francja) do Trybunału Sprawiedliwości. Przedmiotem sprawy jest odpowiedź na pytanie: Czy obowiązki wynikające z art. 7 ust. 2 i z art. 33 rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH) mają zastosowanie, jeżeli „wyrób” w rozumieniu tego rozporządzenia jest złożony z wielu składników, które same odpowiadają definicji „wyrobu” podanej w tym rozporządzeniu, wyłącznie w odniesieniu do wyrobu połączonego, czy w odniesieniu do każdego z elementów odpowiadających definicji „wyrobu”? Przypominamy, że sześć krajów UE inaczej interpretuje sposób obliczania zawartości substancji SVHC w wyrobach traktując każdy element wyrobu jako odrębny wyrób. W dniu 10 września Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do interpretacji sześciu krajów. Tym samym zawartość substancji SVHC w wyrobach ma być obliczana oddzielnie dla każdego ze składników wyrobu końcowego. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem  
06.09.2015 W Dzienniku Urzędowym Uniii Europejskiej L.233 ukazało się Rozporzadzenie nr 2015/1494 zmieniające załącznik XVII rozporządzenia REACH. Zmiany dotyczą dopuszczalnej zawartości benzenu w gazie ziemnym 
02.09.2015 ECHA uruchomiła nową zakładkę zatytułowaną „Pierwsze kroki” na stronie Support (Wsparcie) gdzie krótko opisano zastosowanie przepisów prawa dotyczącego chemikaliów w przedsiębiorstwach. Ponadto, na stronie ECHA znajdziecie Państwo Poradnik pt. „Bezpieczeństwo chemicznej w Twojej firmie”, który może być przydatny dla podmiotów, które niezbyt dobrze znają obowiązki związane z wymogami rozporządzeń REACH, CLP, a także dot. produktów biobójczych. Poradnik jest dostępny w języku polskim 
27.08.2015 Na stronie Dziennika Urzędowego UE, seria C.275 została opublikowana informacja Podkomitetu I ds. Swobodnego Przepływu Towarów STAŁEGO KOMITETU KRAJÓW EFTA Substancje Niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907 /2006 (REACH) w drugiej połowie 2014 r. 
27.08.2015 W Dzienniku Ustaw, 2015, poz. 1203  ukazało się OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
23.08.2015 Na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dostepna jest wersja skonsolidowanaROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Wersja ta uwzglednia wszystkie zmiany do 28 maja 2015 r. (w tym rozporządzenie zmieniające załącznik II (karty charakterystyki). 
12.08.2015 Na stronie ECHA możecie Państwo znaleźć uaktualnioną listę substancji zarejestrowanych. W chwili obecnej można na niej znaleźć dane dla 13253 substancji pochodzące z 51243 dossier rejestracyjnych 
04.08.2015 W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw, 2015, poz. 1097 ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Rozporządzenie dostosowuje zapisy do wymogów rozporządzenia CLP 
03.08.2015 W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw, 2015, poz. 1090 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Rozporządzenie dostosowuje przepisy do wymogów CLP. 
25.07.2015 W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE nr L.197 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (Siódme ATP
20.07.2015 Uwaga! Informujemy, że 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2015, poz. 875). Zgodnie z nowymi przepisami podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają obowiązek rejestracji takiej działalności. Przypominamy, że do kategorii 2 należą następujące substancje: bezwodnik octowy, kwas fenylooctowy, kwas antranilowy, piperydyna, nadmanganian potasu oraz ich sole. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi 
17.07.2015 Na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jest dostępne ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w wersji skonsolidowanej. W tekście uwzględniono zmiany wprowadzone kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (1-6 ATP) 
03.07.2015 Została opublikowana szósta lista rekomendacyjna substancji (15 z 22 proponowanych) do dopisania do załącznika XIV. Można ją znaleźć na stronie Przypominamy, że poza 15 substancjami rekomendowanymi obecnie, na umieszczenie w załączniku XIV oczekuje 5 substancji z piątej listy rekomendacyjnej Przypominamy również, że31 substancji znajdujących się w załączniku XIV możecie Państwo znaleźć na stronie ECHA