Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2015-08-07

III Kwartał 2014

Archiwum

30.09.2014 W Dzienniku Ustaw 2014, poz. 1298 ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań. W rozporządzeniu podano wzory oznakowania opakowań wskazujące na poszczególne rodzaje materiałów, z których opakowanie zostało wykonane – z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, stali i aluminium, drewna, w tym korka, bawełny i juty, szkła oraz wielomateriałowych. Podano również wzór oznakowania opakowania wskazującego na możliwość wielokrotnego użycia opakowania oraz wzór opakowania wskazującego na przydatność opakowania do recyklingu
24.09.2014 ECHA opublikowała Praktyczny Poradnik dotyczący rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych oraz interaktywny poradnik dotyczący opracowania kart charakterystyki i scenariuszy narażenia
19.09.2014 W Dzienniku Urzędowym UE okresowo są publikowane wersje skonsolidowane rozporzadzeń REACH i CLP, uwzględniające kolejne zmiany tych rozporządzeń. Należy jednak pamiętać, że teksty te nie mają wartości prawnej. Do celów prawnych należy korzystać z tekstów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE. Poniżej podajemy linki  do skonsolidowanej wersji rozporządzenia CLP i  REACH40410&rid=1
11.09.2014 ECHA dodała nowe  funkcje (możliwość wyboru więcej niż jednego języka oraz pobierania terminów i informacji z wyników wyszukiwania)  do wielojęzycznej bazy terminologicznej (ECHA-Term). Baza danych zawiera obecnie ponad 1300 terminów i definicji związanych z zakresem rozporządzeń REACH i CLP (w tym zwroty wskazujące środki ostrożności i rodzaj zagrożenia zgodne z CLP oraz piktogramy) i rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych w 22 językach UE
09.09.2014 W związku z tym, ze w niektórych przypadkach, ECHA kwestionuje kwalifikację przez rejestrujących wielkości przedsiębiorstwa jako należącego do kategorii MŚP, co w konsekwencji (w przypadku niedokonania korekty w wyznaczonym czasie) powoduje obciążenie takich firm kosztami korygującymi opłatę rejestracyjną oraz dodatkowo kosztami administracyjnymi, przypominamy, że w katalogu Wsparcie (Support) na stronie ECHA znajdziecie Państwo dokładny opis i podstawę prawną weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa oraz instrukcję „Jak określić kategorię wielkości przedsiębiorstwa”. Nie zapłacenie faktury w wyznaczonym terminie skutkuje cofnięciem rejestracji.rification
04.09.2014 ECHA opublikowała listę 10 substancji – kandydatów do wpisania do listy substancji stwarzających wysokie obawy (SVHC). Zwracamy uwagę, że na tej liście znalazły się równie 4 substancje (ftalany), które już od dawna tej liście się znajdują, a ponadto są przedmiotem procedury udzielania zezwoleń. Jest to związane z propozycją Danii, aby do już istniejących zagrożeń dopisać (zgodnie z artykułem 57f rozporządzenia REACH) dodatkowe poważne zagrożenia wynikające z działania na układ dokrewny (endocrine disruptor). Konsultacje trwają do 16 października 2014 r. Szczegóły na stronie
W Dzienniku Ustaw 2014, poz. 1172 ukazało się Rozporządzenie MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
01.09.2014 W dniu dzisiejszym ECHA ogłosiła konsultacje dotyczące 22 substancji – kandydatów do wpisania na listę załącznika XIV. Wśród kandydatów znalazły się m.in.: siedem związków zawierających ołów, cztery związki boru, siedem ftalanów.
Pełna lista jest dostępna na stronie. Konsultacje będą trwały do 30 listopada 2014.
29.08.2014 Zostało udzielone zezwolenie na wprowadzanie do obrotu ftalanu bis(2-etyloheksylu) w zastosowaniu: Przetwarzanie hamujących dyfuzję preparatów zawierających DEPH podczas zgrzewania dyfuzyjnego i produkcji łopatek wentylatora do silników lotniczych. Właścicielem zezwolenia udzielonego na okres do 21 lutego 2022 r. jest Rolls Royce
25.08.2014 W celu ułatwienia skutecznego przekazywania informacji o bezpiecznym stosowaniu chemikaliów, ECHA stworzyła poglądowy przykład scenariuszy narażenia przy użyciu narzędzia, służącego do opracowywania oceny bezpieczeństwa chemicznego i tworzenia scenariuszy narażenia (CHESAR). Przykład składa się z następujących elementów:
Część 1: Uwagi wstępne – zawierają omówienie formatu scenariuszy narażenia, porady dotyczące wyboru standardowych zwrotów oraz ogólne wskazówki, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu takich scenariuszy narażenia.
Część 2: Przykład scenariuszy narażenia - poglądowy przykład scenariuszy narażenia dołączanych do karty charakterystyki.. Przykład pochodzi z „Poglądowego Przykładu Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego” opublikowanego na stronie ECHA dla hipotetycznej substancji (tzw. „substancji ECHA”).
Część 3: Plik substancji w formacie narzędzia Chesar 2.3
22.08.2014 W Dzienniku Urzedowym UE L.247 z dnia 21 sierpnia ukazało się Rozporządzenie Komisji (UE) nr 900/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
19.08.2014 W Dzienniku Urzedowym UE L.244 z dnia 19 sierpnia 2014 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Do listy substancji podlegającym procedurze uzyskiwania zezwoleń zostały dopisane:
(1) Formaldehyd, oligomeryczne produkty reakcji z aniliną (techniczny MDA)
 (2) Kwas arsenowy
(3) Eter bis(2-metoksyetylowy
 (4) 1,2-dwuchloroetan (EDC)
(5) 2,2′-dichloro-4,4′-metylenodianilina (MOCA)
(6) Chromian chromu(III)
(7) Chromian strontu
(8) Dichromian(VI)-wodorotlenek dicynku i potasu
 (9) Zasadowy chromian cynku
W chwili obecnej na liście załącznika XIV znajduje się 31 substancji.
ECHA opublikowała e-przewodnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia
12.08.2014 W Dzienniku Urzędowym UE seria C.260 ukazał się KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie zakończenia procesu wprowadzania ograniczeń dotyczących czterech ftalanów (DEHP, DBP, BBP i DIBP) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W konkluzji stwierdza się, że ponieważ Komisja zdecydowała się nie przyjmować proponowanego ograniczenia na szczeblu UE, państwa członkowskie nie powinny utrzymywać lub wprowadzać krajowych ograniczeń dotyczących 4 rozpatrywanych ftalanów, które dotyczyłyby zagrożeń, które już zostały poddane ocenie w ramach unijnego procesu wprowadzania ograniczeń.
07.08.2014 Na stronie znajdziecie Państwo najnowsze propozycje wprowadzenia ograniczeń, m.in. zgłoszony przez Polskę zakaz stosowania metanolu w płynach do spryskiwaczy samochodowych
 Na stronie ECHA możliwe jest wyszukanie substancji znajdujących się na liście EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances), ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances) oraz NLP (No-Longer Polymers)
31.07.2014 Na stronie ECHA znajdziecie Państwo wskazówki jak postępować w przypadku błędnego określenia wielkości przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że przed wszczęciem przez Agencję procedury sprawdzającej można dokonać weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa za pośrednictwem formularza
25.07.2014 Przypominamy, że w katalogu Wsparcie (Support) możecie Państwo szukać odpowiedzi na pytania dotyczące REACH, REACH-IT, CLP, produktów biobójczych, itp. Pytania i Odpowiedzi są pogrupowane wg rodzajów zagadnień i są sukcesywnie uzupełniane.
18.07.2014 W Dzienniku Ustaw, 2014, poz. 934 ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
15.07.2014 ECHA po raz kolejny aktualizuje dane dotyczące substancji zarejestrowanych. Obecnie w bazie znajdują się informacje pochodzące z 48575 dokumentacji dla 12585 substancji, w tym dla 471 substancji zarejestrowanych przez podmioty polskie
08.07.2014 CEFIC wydał broszurę pt. „Bezpieczeństwo chemiczne w łańcuchu dostaw. Jak europejski przemysł chemiczny zarządza bezpiecznym wykorzystywaniem chemikaliów” – co przemysł robił, robi i co zamierza robić, aby produkty były wytwarzane i wykorzystywane w bezpieczny sposób.
01.07.2014 W związku z licznymi zapytaniami przypominamy, że z ECHA można się kontaktować przy użyciu specjalnego formularza 
W zakładce Wsparcie (Suport)  ECHA umieściła proste wskazówki do przeprowadzania klasyfikacji mieszanin. Byłaby to bardzo przydatna procedura, jednak dostępna jest jedynie w języku angielskim co znakomicie ogranicza możliwości skorzystania przez polskich użytkowników.