Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2016-05-10

II Kwartał 2015

Archiwu

29.06.2015 W Dzienniku Urzędowym UE L.162 ukazało się ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 oraz ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi 
25.06.2015 W Dzienniku Ustaw, poz.875 , 2015 ukazała się USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw 
24.06.2015 W dniu 18 czerwca po raz kolejny została uzupełniona baza substancji zarejestrowanych. W chwili obecnej zawiera ona dane dla 13241 substancji pochodzące z 51197 dokumentacji rejestracyjnych
23.06.2015 W Dzienniku Ustaw, poz. 854, 2015 ukazało się Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych 
18.06.2015 Zostały zweryfikowane opłaty administracyjne za podanie błędnej wielkości przedsiębiorstwa a tym samym za skorzystanie z ulgowych opłat rejestracyjnych. Wprowadzono pojęcie „zysku finansowego” wynikającego z nieprawidłowego określenia należnych opłat. Wysokość opłaty administracyjnej będzie obliczana od tego zysku (pomnożonego przez 2.5) lub wg podanej w tabeli wysokości opłaty (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) - wybiera się kwotę niższą. Pełny tekst dostępny na stronie Zyski finansowe 'oznacza wysokość opłat, które było uniknąć z powodu złożenia nieprawdziwych informacji. Jest to różnica między całkowitą kwotą opłat faktycznie zapłaconych przez osobę fizyczną lub prawną i łącznej kwoty opłat, które byłyby należne, gdyby prawidłowe informacje nie zostały przekazane. 
15.06.2015 W dniu dzisiejszym zostały dodane dwie substancje do listy kandydackiej SVHC. W chwili obecnej lista liczy 163 pozycje. Można ją znaleźć na stronie ECHA. 
13.06.2015 W Dzienniku Ustaw, poz. 796, 2015 ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Rozporządzenie dotyczy rodzajów odpadów oraz warunków ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12. 
11.06.2015 Na stronie ECHA została opublikowana wersja 4.1 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP (Guidance on the Application of the CLP Criteria) 
05.06.2015 W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE L. 139 ukazało się ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie zwiększa opłaty o wskaźnik inflacji. 
01.06.2015 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, od dnia 1 czerwca 2015 przedkładanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie, zgodnie z art.15 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, będzie możliwe wyłącznie za pomocą systemu ELDIOM 
29.05.2015 Bardzo ważne!!! W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE, nr L.132 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie to m.in. umożliwia wykorzystywanie kart charakterystyki opracowanych przed 1 czerwca 2015 r., zawierających podwójną klasyfikację w sekcji 2.1 (ale oznakowanie CLP w sekcji 2.2) do 31 maja 2017 r. 
20.05.2015 W Dzienniku Urzędowym UE ukazała się kolejna wersja skonsolidowana rozporządzenia REACH uwzględniająca wszystkie zmiany rozporządzenia do marca 2015 r. Wersja skonsolidowana jest bardzo przydatna dla użytkowników, jednak należy pamiętać, że nie ma mocy prawnej. 
11.05.2015 W Dzienniku Urzędowym UE nr L.118 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/744 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie przez Niderlandy środka tymczasowego zgodnie z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w zakresie dodatkowych wymagań dotyczących pakowania i oznakowania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych zawierających nikotynę. 
04.05.2015 Zostały ogłoszone 2 wyroki Sądu UE w sprawie Identyfikacji niektórych substancji działających uczulająco na drogi oddechowe jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy mającej za przedmiot żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ECHA ED/169/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczącej włączenia substancji wzbudzających szczególnie duże obawy do listy substancji kandydackich na podstawie art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396, s. 1), w części, w jakiej dotyczy bezwodnika metyloheksahydroftalowego (WE nr 247 094 1), bezwodnika 4 metyloheksahydroftalowego (WE nr 243 072 0), bezwodnika 1 metyloheksahydroftalowego (WE nr 256 356 4) i bezwodnika 3 metyloheksahydroftalowego (WE nr 260 566 1),  (T-135/13 - Hitachi Chemical Europe i in. przeciwko ECHA Sądu (piąta izba) z dnia 30 kwietnia 2015 r.) Zainteresowanych zapraszamy na stronę 
25.04.2015 W Dzienniku Urzędowym UE nr L.104 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków oraz DECYZJA RADY (UE) 2015/633 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie dodatkowych chemikaliów do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (dotyczy włączenia kwasu perfluorooktanowego i jego związków
21.04.2015 „Chemical Watch” opublikował informację na temat badań przeprowadzonych dla Komisji Europejskiej, dotyczących tego, w jaki sposób polimery mogłyby być rejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Pełną informację można znaleźć na stronie  
17.04.2015 Został przedstawiony projekt Komisji Europejskiej dotyczy wydania aktu wykonawczego regulującego podział kosztów w związku z rejestracją. Celem aktu prawnego jest bardziej wyraźne zdefiniowanie, co oznaczają określenia 'uczciwe, przejrzyste i niedyskryminujące' w tekście REACH, szczególnie w okresie przygotowań do ostatecznego terminu rejestracji w 2018 r. Państwa członkowskie mają wypowiedzieć się w sprawie projektu do 13 kwietnia br., a Caracal omówi wyniki w czerwcu br. 
11.04.2015 Na stronie ECHA można znależć interaktywną mapę informacji dla dalszych użytkowników. Dalszych użytkowników zachęcamy również do odwiedzenia podstrony dotyczącej DU  
04.04.2015 Na stronie ECHA znajduje się uzupełniony wykaz substancji SVHC w wyrobach. 
Na stronie ECHA można znaleźć listę substancji czynnych i dostawców tych substancji sporządzoną zgodnie z wymogami artykułu 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (z późn. zmianami) w sprawie produktów biobójczych (stan na 31 marca 2015 r.)Zgodnie z zapisami tego artykułu od dnia 1 września 2015 r produktu biobójczego nie udostępnia się na rynku, jeśli wytwórca lub importer substancji czynnej lub substancji czynnych zawartych w danym produkcie lub, w stosownych przypadkach, importer tego produktu biobójczego nie znajduje się w wykazie. Usuwanie i wykorzystywanie istniejących zapasów produktów biobójczych zawierających substancję czynną, w odniesieniu do której w wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie podano właściwej osoby, może być kontynuowane do dnia 1 września 2016 r.