Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2015-02-06

II Kwartał 2014

Archiwum

26.06.2014 ECHA opublikowała nowy Poradnik praktyczny (nr 16) zatytułowany: How to assess whether a substance is used as an intermediate under strictly controlled conditions and how to report the information for the intermediate registration in IUCLID, który ma pomóc rejestrującym i dalszym użytkownikom w spełnieniu wymogów dla półproduktów wymaganych przy rejestracji. W poradniku można znaleźć również szereg przykładów praktycznych. Niestety Poradnik jest w chwili obecnej dostępny jedynie w języku angielskim. 
Ważne dla eksporterów PIC. W celu migracji danych (powiadomienia o wywozie, specjalne życzenia RIN i szczegóły dotyczące mieszanin i wyrobów) z EDEXIM do nowego systemu ePIC, 'własność' danych musi być cyfrowo przypisana do firmy za pomocą unikalnego identyfikatora, który jest rozpoznawalny dla obu systemów. Uniwersalny unikalny identyfikator (LE UUID) można uzyskać z aplikacji REACH-IT. Szczegółowe instrukcjemożna uzyskać po zalogowaniu się do EDEXIM nie później niż 22 sierpnia 2014. 
W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE nr L.186 ukazała się DECYZJA KOMISJI z dnia 24 czerwca 2014 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych zawierających miedź przeznaczonych do podstawowych zastosowań. Wśród krajów których ta decyzja dotyczy znajduje się również Polska ( zastosowanie: do zapobiegania biofoulingowi wlotów wody/pomp wodnych oraz całego układu rurociągów i systemu przepływu wody na statku. 
23.06.2014 W dnie dzisiejszym w Dzienniku Ustaw 2014, poz. 817 ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie stanowi skonsolidowaną wersję wszystkich dotychczasowych rozporzadzeń. Ponadto znajdują się w nim nowe pozycje oraz pozycje zmienione w stosunku do poprzednich 
21.06.2014 Organizacja skupiająca wyłącznych przedstawicieli (ORO) opublikowała Poradnik dla podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie rejestracji w imieniu producentów spoza UE
16.06.2014 W dniu dzisiejszym została zaktualizowana lista substancji SVHC (liczy w chwili obecnej 155 substancji). Do listy zostały dopisane: 
Chlorek kadmu 
Ftalany diheksylu, liniowe i rozgałęzione 
Peroksometaboran sodu 
Nadboran sodu 
Szczegóły na stronie 
13.06.2014 W dniu dzisiejszym na stronie ECHA została zaktualizowana baza substancji zarejestrowanych. Obecnie znajdziemy w niej dane dla 12 539 substancji pochodzące z 48 327 dokumentacji rejestracyjnych 
11.06.2014 W Dzienniku Ustaw, poz.769  ukazało sie Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny. Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo dyrektywę Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 131 z 05.05.1998, str. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 279). Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 maja 2012 r. pod numerem 2012/340/PL 
09.06.2014 W Dzienniku Urzędowym UE L. 167  ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP). M.in. zmienia się klasyfikacja etylobenzenu i styrenu. 
04.06.2014 Przypominamy, że szereg poradników opracowanych przez ECHA jest obecnie opublikowanych w 23 językach unijnych. I tak Poradniki dotyczące rozporządzenia REACH znajdziecie Państwo na stronie ; poradniki dotyczące rozporządzenia CLP na stronie; poradniki związane z wdrożeniem rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych na stronie Broszury informacyjne dotyczące np. deskryptorów zastosowań, odpadów, dalszych użytkowników, itp. można znaleźć na stronie . Poradniki praktyczne – na stronie  Innych przydatnych dokumentów (niestety niektóre z nich są dostępne jedynie w języku angielskim) szukajcie Państwo pod adresem 
ECHA opublikowało nowe narzędzie pod nazwą Asystent wsparcia jakości dokumentacji (DQA), dołączone jako osobna zakładka do wtyczki Asystenta Weryfikacji (TCC), które umożliwia (przed przedłożeniem wniosku rejestracyjnego lub zapytania do ECHA.) sprawdzenie przez rejestrujących danych wprowadzonych za pośrednictwem IUCLID dotyczących substancji oraz dokumentacji pod kątem częstych błędów i niezgodności. 
26.05.2014 Na stronie ECHA dostępne są materiały (prezentacje i video) z 9 seminarium internetowego dla interesariuszy (Stakeholders' Day), które odbyło się 21 maja w Helsinkach. 
23.05.2014 Izba Odwoławcza wydała decyzję w sprawie odwołania cofnięcia rejestracji ze względu na nieuiszczenie dodatkowej opłaty przez jedno z przedsiębiorstw francuskich z tytułu zakwestionowania podanej wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo odwołało się podnosząc, że ECHA naruszyła obowiązujące zasady, nie używając języka francuskiego w trakcie procedury. Izba Odwoławcza nakazała powtórzenie całej procedury. Pełny tekst decyzji można znaleźć na stronie 
22.05.2014 W Dzienniku Urzędowym UE nr L.148 ukazały się Dyrektywy Delegowane Komisji nr nr 2014/69/UE2014/70/UE2014/71/UE2014/72/UE
2014/73/UE2014/74/UE2014/75/UE,  2014/76/UE zmieniające załącznik IV (w dyrektywie 2014/76/EU – załącznik III) do dyrektywy PE i Rady 2011/65/UE (z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznymPaństwa członkowskie maja sześć miesięcy na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania ww dyrektyw. 
20.05.2014 Na stronie Krajowego Punktu informacyjnego REACH można znaleźć prezentacje z KONFERENCJI zatytułowanej: „1 czerwca 2015 rok - nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych Nie przeocz swoich obowiązków”, która odbyła się w dniu 19 czerwca w Warszawie 
16.05.2014 Komisja Europejska rozpoczyna publiczne konsultacje dotyczące nanomateriałów. Szczegóły na stronie . Konsultacje będą trwały do 5.08.2014 r. 
W Dzienniku Urzędowym UE L. 135, strona 24 opublikowano DECYZJĘ KOMISJI z dnia 2 maja 2014 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego. Ważne dla producentów produktów biobójczych W Dzienniku Urzędowym UE nr L.139ukazało się ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do zasad odnawiania pozwoleń na produkty biobójcze w procedurze wzajemnego uznawania. 
14.05.2014 ECHA opublikowała projekt Poradnika w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Konwencja PIC) zgodnie z , Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Projekt został skierowany do konsultacji w partnerskiej grupie eksperckiej (PEG). 
10.05.2014 W Dzienniku Urzędowym UE nr L.136, strona 19 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 474/2014 z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1,4-dichlorobenzenu 
08.05.2014 Ze względu na uchylenie rozporządzenia (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów na mocy rozporządzenia (UE) nr 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, od dnia 1 marca 2014 r. rozporządzenie (UE) nr 167/2014 (zmiana załącznika I) nie ma mocy prawnej. Komisja Europejska uruchomi procedurę przyjęcia nowego aktu prawnego, który zmieni załącznik I zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 167/2014. 
W Dzienniku Ustaw 2014, poz. 345 ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. 
23.04.2014 Przypominamy, że na stronie ECHA jest dostępny oddzielny katalog poświęcony MSP (małym i średnim przedsiębiorstwom). Znajdziecie tam Państwo m.in. krótki poradnik na temat obowiązków wynikających z REACH 
17.04.2014 ECHA zaktualizowała portal REACH-IT. W chwili obecnej (wersja 2.7) REACH-IT umożliwia m.in. składanie aplikacji związanych z udzielaniem zezwoleń. Więcej informacji na stronie. Jednocześnie zaktualizowano IUCLID (wersja 5.6) – dostosowano IUCLID do zmian wprowadzonych przez 4 ATP do CLP. 
10.04.2014 Na stronie ECHA ukazał się zaktualizowany w grudniu 2013 r. Poradnik dla dalszych użytkowników. W chwili obecnej poradnik jest dostępny we wszystkich językach unijnych.