Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2016-03-04

I Kwartał 2015

Archiwum

30.03.2015 W Dzienniku Ustaw, 2015, poz. 450 ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
24.03.2015 W Dzienniku Urzędowym UE L.78 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/491 z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie to odracza obowiązek zastosowania klasyfikacji i oznakowania z 6 ATP do CLP do 1 stycznia 2016 r. 
18.03.2015 Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat proponowanego przez Polskę zakazu wprowadzania do obrotu konsumenckiego produktów zawierających powyżej 3 % metanolu. Konsultacje będą trwały od 18 marca do 18 września 2015 r. Szczegóły dotyczące propozycji oraz kwestionariusz do zgłaszania uwag i komentarzy można znaleźć na stronie  
17.03.2015 ECHA przyjęła wspólnotowy plan kroczący dotyczący oceny substancji (CoRAP) na lata 2015-2017. 21 państw członkowskich przeprowadzi ocenę dla 134 substancji w ciągu najbliższych trzech lat (66 nowo wytypowanych oraz 68 substancji z poprzedniej aktualizacji CoRAP). Od dziś, państwa członkowskie mają 12 miesięcy na dokonanie oceny 48 substancji wybranych do oceny w roku 2015. Listę substancji można znaleźć na stronie 
10.03.2015 Na stronie Ministerstwa Gospodarki jest dostępna relacja z Konferencji pt. „REACH – co komu pisane”, która odbyła się w dniu 9 marca 2015. Na stronie dostępny jest również tekst streszczenia Informacji o kosztach wdrożenia REACH w Polsce 
03.03.2015 W Dzienniku Urzędowym UE nr L.58 ukazało się ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ftalanów 
02.03.2015 Na stronie Dziennika Urzędowego UE można znaleźć skonsolidowaną wersję rozporządzenia REACH z uwzglęnieniem wszyskich zmian do 14 sierpnia 2014 r 
Przypominamy, że dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i nie ma mocy prawnej. 
Na stronie ECHA ukazały się nowe poradniki dotyczące produktów biobójczych. Ostateczne ich wersje są spodziewane pod koniec marca. 
23.02.2015 Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej wyznaczyła zespół, w skład którego wchodzi Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES), firma Risk & Policy Analysts (RPA) oraz instytut Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH (Ökopol) w celu przeprowadzenia badania ankietowego oceniającego zmiany w warunkach działania oraz strukturze przemysłu chemicznego i przetwórczego po wprowadzeniu rozporządzenia REACH, koncentrując się na latach 2010 - 2013. Badanie zakłada określenie mocnych i słabych stron wdrażania rozporządzenia REACH w odniesieniu do struktury rynku, prawa konsumentów do wyboru i dobrobytu, kosztów przestrzegania przepisów i procedur administracyjnych, oraz innych istotnych czynników. Celem jest przedstawienie zaleceń mających usunąć uchybienia stwierdzone w trakcie badania z uwzględnieniem minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków wdrożenia rozporządzenia REACH oraz maksymalizacji wpływu określonych mechanizmów REACH, które poprawiają warunki dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które chciałyby wziąć udział w ankiecie, obejmującej ok. 90 pytań z 12 zakresów tematycznych zapraszamy na stronę(w języku polskim). Ankietowanie trwa do 10 marca br. 
19.02.2015 Bardzo ciekawa opinia dotycząca obecności substancji SVHC w wyrobach związana z faktem, że sześć krajów UE inaczej interpretuje sposób obliczania zawartości tych substancji traktując każdy element wyrobu jako odrębny wyrób. Na stronie ukazała się Opinia RZECZNIKA GENERALNEGO JULIANE KOKOTT dotycząca wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Conseil d’État (Francja) do Trybunału Sprawiedliwości. Przedmiotem sprawy jest odpowiedź na pytanie: 
Czy obowiązki wynikające z art. 7 ust. 2 i z art. 33 rozporządzenia nr 1907/2006 (Reach) mają zastosowanie, jeżeli „wyrób” w rozumieniu tego rozporządzenia jest złożony z wielu składników, które same odpowiadają definicji „wyrobu” podanej w tym rozporządzeniu, wyłącznie w odniesieniu do wyrobu połączonego, czy w odniesieniu do każdego z elementów odpowiadających definicji „wyrobu”? Wnioski z opinii Rzecznika będą przedmiotem ostatecznego rozstrzygnięcia przez trybunał 
13.02.2015 W Dzienniku Ustaw, poz. 208, 2015 ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin  
28.01.2015 W Dzienniku Ustaw poz. 132 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie określa rodzaje odpadów, które są dopuszczone do odzysku R10 „Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska. Wśród wymienionych odpadów znajdują się m.in. Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 
15.01.2015 ECHA opublikowała „mapę drogową”dotyczącą terminu rejestracji w roku 2018 (ECHA’s Roadmap REACH 2018). W dokumencie, która nakreśla etapy pracy Agencji planowane w perspektywie aż do ostatecznego terminu rejestracji REACH. Przypominamy, że ostatni termin rejestracji dla istniejących chemikaliów mija w dniu 31 maja 2018 roku i dotyczy firm, które produkują lub importują substancje w małych ilościach, między 1-100 ton Przewidziano m.in.: stworzenie I przeprowadzenie wielojęzycznej kampanii informacyjnej, przyspieszenie prac nad opracowaniem uproszczonego poradnika dla małych przedsiębiorstw (MSP) 1 23 językach, opracowanie uproszczonego poradnika dot. Załącznika III, przegląd możliwości wspierania szkoleń przez państwa członkowskie i organizacje zawodowe 
Na stronie ECHA można śledzić dostępne publicznie informacje na temat substancji, które są przedmiotem działań związanych z wdrożeniem harmonogramu SVHC (SVHC Roadmap implementation plan) powód, dla którego została zgłoszona substancja (przez państwo członkowskie lu Europejską Agencję Chemikaliów), status i wnioski z analizy zarządzania ryzykiem, proponowane działania (np. wniosek o zastosowanie ograniczeń, o zmianę klasyfikacji, o zaliczenie do substancji SVHC). Ostatnia aktualizacja listy pochodzi z 13 stycznia 2015 r. 
13.01.2015 W Dzienniku Urzedowym UE nr L.377 ukazała się DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 
06.01.2015 Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie do klasyfikacji i oznakowania zarówno substancji, jak i mieszanin. CLP wymaga od przedsiębiorstw właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania swoich niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu. Informacje pomocne do przygotowania się do wypełnienia obowiązków w zakresie klasyfikacji i oznakowania znajdziecie Państwo na stronie 
Wybrane inne ważne daty w roku 2015 
1 stycznia 2015
 – zmiany załącznika XVII. Następujące substancje lub mieszaniny zawierające je w stężeniach powyżej granicznych nie mogą być wprowadzane do obrotu dla konsumentów: 
Arsenek galu, epoksykonazol, nitrobenzen, ftalan diheksylu, N-etylo-2-pirolidon, 1-etylopirolidyn-2-on, pentafluorooktadekanian amonu, kwas perfluorooktanowy, 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanian 2-etyloheksylu 
1 maja 2015 – ograniczenie zastosowania związków chromu VI w wyrobach skórzanych 
1 czerwca 2015 r. - Wprowadzenie drugiego dostosowania do postępu technicznego (ATP) do rozporządzenia CLP (1272/2008) dla mieszanin. 
27 grudnia 2015 r – ograniczenie zastosowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w produktach konsumpcyjnych