Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2015-02-05

I Kwartał 2014

Archiwum

28.03.2014 W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE nr L. 93 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR). Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzono szereg nowych substancji (dostosowanie do postępu technicznego) 
26.03.2014 W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE nr L. 90 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do związków chromu VI. 
ECHA opublikowała listę substancji które mają być poddane ocenie zgodnie z “planem kroczącym” (CORAP) w latach 2014 – 2016. Lista zawiera 120 substancji
Pełną listę (201 substancji) można znaleźć na stronie
19.03.2014 W Dzienniku Urzędowym UE nr L. 81 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie wprowadza zmiany w niektórych metodach badań (m.in. oznaczania rozpuszczalności w wodzie, współczynnika podziału, cztery nowe i jedną zaktualizowaną metodę oznaczania ekotoksyczności i dziewięć metod oznaczania toksyczności. 
14.03.2014 ECHA rozszerzyło zakres informacji na podstronie „Chemikalia w naszym życiu” o informacje dedykowane konsumentom. Informacje te opracowano we współpracy z przemysłem i organizacjami pozarządowymi.  
Europejska Agencja Chemikaliów posiada od dziś profil na Facebooku  
07.03.2014 Na stronie ECHA zostały opublikowane zaktualizowane dane dotyczące statystyki rejestracji (liczba rejestracji z poszczególnych krajów, rodzaje rejestracji, liczba substancji, itp.). 
06.03.2014 W Dzienniku Urzędowym nr L. 65 ukazała się Dyrektywa PE i Rady nr 2014/27/UE zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Wymienione Dyrektywy dotyczą ochrony zdrowia pracowników (w tym kobiet w ciąży i młodocianych) oraz czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy
22.02.2014 W Dzienniku Urzędowym UE L.54 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 167/2014 zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 
21.02.2014 W dniu dzisiejszym w procesie komitologii został zatwierdzony projekt rozporządzenia zmieniającego załącznik XIV rozporządzenia REACH. Do listy 22 substancji zostanie dopisane kolejnych 8 substancji (wszystkie należą do kategorii rakotwórczych kategorii 1A lub 1B). Są to: 
Formaldehyd, oligomeryczne produkty reakcji z anilina (techniczny MDA) CAS: 25214-70-4 
Kwas arsenowy CAS: 7778-39-4 
Eter bis(2-metoksyetylu CAS: 111-96-6 
1,2-dichloroetan (EDC) CAS: 107-06-2 
2,2’-dichloro-4.4’-dimetylodiaanilina (MOCA) CAS: 101-14-4 
Chromian chromu (III)) CAS: 24613-89-6 
Chromian strontu CAS : 7789-06-2 
Chromian cynkowo-potasowy CAS: 11103-86-9 
Zasadowy chromian cynku CAS : 49663-84-5 
Na stronie ECHA udostępniono uzupełniony Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki w 22 językach, w tym w języku polskim. 
10.02.2014 ECHA rekomendowała 5 nowych substancji do wpisania na listę załącznika XIV (udzielanie zezwoleń. 
30.01.2014 W Dzienniku Ustaw, poz. 145 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
04.01.2014 W Dzienniku Ustaw, 2014, poz. 6 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.