Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2013-09-06

Dalsi użytkownicy

Dalsi Użytkownicy dalsi-uzytkownicy_z-zaakceptowanymi-zmianami.pdf Format: pdf Rozmiar: 114.60kb Data dodania: 2011-10-01 20:23:00

Obowiązki dalszego uzytkownika

 

1) Dostarczenie odbiorcy substancji lub mieszaniny karty charakterystyki w przypadkach określonych w art. 31, 


2) Przekazywanie informacji uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw dla substancji w ich postaci własnej lub jako składników mieszanin, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki, określonych w art. 32, 


3) Każdy dalszy użytkownik ma prawo poinformować o zastosowaniu substancji - co najmniej 
w formie krótkiego, ogólnego opisu jej zastosowania - producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora zaopatrującego go w tę substancję w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, aby zastosowanie to stało się zastosowaniem zidentyfikowanym. (Informując o zastosowaniu dostarcza on ilość informacji wystarczającą producentowi, importerowi lub dalszemu użytkownikowi, który dostarczył mu tę substancję, do sporządzenia scenariusza narażenia), 


4) Sprawdzić zgodność stosowania substancji z warunkami opisanymi w scenariuszu narażenia otrzymanym od dostawcy, 


5) Powinni Państwo zdecydować jakie działania podjąć, jeżeli stosują Państwo substancję lub mieszaninę poza zakresem scenariusza narażenia przekazanego przez Państwa dostawcę. 


6) Mogą Państwo zdecydować się na stworzenie własnego raportu bezpieczeństwa chemicznego w razie potrzeby. Wytyczne znaleźć można w Poradniku dla dalszych użytkowników, sekcja 7. W takiej sytuacji może zajść konieczność uzyskania informacji dot. stosowania od klientów. 


7) Dalszy użytkownik substancji w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny sporządza raport bezpieczeństwa chemicznego dla każdego zastosowania nie spełniającego warunków opisanych w scenariuszu narażenia lub w stosownych przypadkach w kategorii stosowania i narażenia podanej w dostarczonej mu karcie charakterystyki lub dla każdego zastosowania odradzanego przez jego dostawcę (od 1 tony) i powiadamia o tym Europejską Agencję Chemikaliów przekazując informacje wymagane na mocy art. 38 ust. 2 (informacje wymagane na mocy art. 38 ust. 2 dalszy użytkownik jest także zobowiązany przekazać gdy korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 37 ust. 4 lit. c) lub f) i nie sporządza swojego raportu bezpieczeństwa chemicznego), 


8) Aktualizacji swoich raportów bezpieczeństwa chemicznego, 


9) Każdy dalszy użytkownik określa, stosuje i, w stosownych przypadkach, zaleca odpowiednie środki w celu właściwej kontroli ryzyka, którego istnienie stwierdzono: 

w dostarczonych mu kartach charakterystyki; w jego własnej ocenie bezpieczeństwa chemicznego; poprzez informacje o środkach kontroli ryzyka dostarczone mu gdy karta charakterystyki nie jest wymagana, 


10) Przekazuje uczestnikowi lub dystrybutorowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw następujące informacje: 
a) nowe informacje dotyczące niebezpiecznych właściwości, bez względu na zastosowania, których dotyczą; 
b) wszelkie inne informacje mogące podważyć stosowność środków kontroli ryzyka określonych w karcie charakterystyki, przy czym przekazywane są one wyłącznie w odniesieniu do zastosowań zidentyfikowanych, 


Dalszy użytkownik 

  • aktualizuje przekazane informacje w sytuacji, gdy ulegną one zmianie, 
  • gromadzi i przechowuje informacje wymagane od niego w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty zastosowania substancji lub mieszaniny, 
  • niezwłocznie przedkłada lub udostępnia informacje, gromadzone w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów REACH, na wniosek każdego właściwego organu Państwa Członkowskiego, na terytorium którego ma on swoją siedzibę, lub Agencji, 
  • informuje pracowników o zagrożeniach na jakie mogą być narażeni podczas stosowania substancji i mieszanin chemicznych, 
  • stosuje substancje objęte zezwoleniem zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia, 
  • informuje Europejską Agencję Chemikaliów o stosowaniu substancji podlegającej obowiązkowi uzyskania zezwolenia, 
  • przestrzega wszelkich ograniczeń dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów określonych w załączniku XVII, 
  • jeżeli zaklasyfikował substancję odmiennie, niż zrobił to jego dostawca, zawiadamia on o tym Agencję.