Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2017-10-11

Aktualności

Nowe terminy bezpłatnych szkoleń dot. REACH i CLP 23 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

 

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzenia REACH i CLP

 

Termin najbliższych szkoleń to:  

 

17-18.09.2019r. 

19-20.09.2019r. 

 

 

19-20.11.2019r. 

21-22.11.2019r. 

 

Więcej informacji: tutaj

Ograniczenie substancji niebezpiecznych w farbach do tatuażu 15 marca 2019

Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych ECHA (SEAC) przyjął opinię w sprawie wniosku dotyczącego ograniczeń substancji niebezpiecznych w farbach do tatuażu w drodze konsensusu.  SEAC przyjął ostateczną opinię popierającą wniosek Danii, Włoch, Norwegii i ECHA o ograniczenie wprowadzania do obrotu farb do tatuażu i makijażu permanentnego.

 

Substancje objęte zakresem ograniczenia obejmują substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), substancje działające uczulająco na skórę lub drażniące, substancje żrące lub szkodliwe dla oczu, metale oraz inne substancje regulowane w produktach kosmetycznych. Wniosek zawiera limity stężenia dla substancji w jego zakresie. Celem ograniczenia jest uczynienie farb do tatuowania bezpieczniejszym i ochrona ludzi przed poważnymi problemami zdrowotnymi lub skutkami. SEAC doszedł do wniosku, że proponowane ograniczenie jest najwłaściwszym środkiem kontroli ryzyka stwarzanego przez te substancje oraz że jest proporcjonalne do ryzyka, ponieważ przyniesie znaczne korzyści społeczeństwu (tj. Uniknie niekorzystnych skutków dla skóry i innych skutków zdrowotnych), a nie nakładanie znaczących skutków gospodarczych na łańcuchy dostaw. Dostawcy farb do tatuażu mogą musieć przeformułować swoje atramenty w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ograniczenia. Następne kroki Po przyjęciu przez SEAC ostatecznej opinii, zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu REACH, opinie RAC i SEAC zostaną przekazane Komisji Europejskiej w celu przygotowania projektu rozporządzenia i ewentualnej zmiany załącznika XVII do REACH. Jeżeli ograniczenie zostanie przyjęte w obecnie proponowanym formacie, wymogi dotyczące farb do tatuażu i makijażu permanentnego wejdą w życie po upływie roku od opublikowania środka w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednak dalsze zmiany w kolejnych krokach są nadal możliwe.

Nowy poradnik ECHA 11 marca 2019

How to notify PIC exports to the UK after the UK’s withdrawal from the EU dostępny tutaj

ECHA ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji: Boric acid[1] (...) 22 stycznia 2019

ECHA ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji:

 

Boric acid [1]; Diboron trioxide [2]; Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [3]; Disodium tetraborate, anhydrous [4]; Orthoboric acid sodium salt [5]; Disodium tetraborate decahydrate [6]; Disodium tetraborate pentahydrate [7].

 

Uwagi należy zgłaszać do  22 lutego 2019 r.

 

Więcej informacji tutaj: tutaj

Konsultacje społeczne dot. dimethomorph (ISO) 22 stycznia 2019 11:52

ECHA ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji:

 

dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine (CAS 110488-70-5).

 

Uwagi należy zgłaszać do  8 marca 2019 r.

 

Więcej informacji tutaj: tutaj

Uwaga! ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (...) 16 stycznia 2019

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP)  

 

dostępne TUTAJ

Kontrole w celu sprawdzenia zgodności z obowiązkami rejestracyjnymi REACH 10 stycznia 2019

 

Inspektorzy, we współpracy z organami celnymi, zaczęli sprawdzać zgodność importerów i producentów z obowiązkami rejestracyjnymi REACH w ramach ogólnounijnego projektu egzekwowania prawa Forum.
 
 Kontrole są częścią siódmego skoordynowanego projektu egzekwowania REACH (REF-7) obejmującego wszystkie 31 państw UE i EOG, podczas którego spodziewana jest współpraca z organami celnymi w celu sprawdzenia importu substancji.

Celem projektu jest zapewnienie w całej UE egzekwowania obowiązków importerów i producentów w zakresie rejestracji swoich substancji, biorąc pod uwagę, że ostatni termin rejestracji upłynął w 2018 r. Kontrole obejmą importowane i produkowane substancje we wszystkich zakresach tonażu, przy czym główny nacisk położono na substancje importowane lub produkowane w ilości 1-100 ton rocznie. Inspekcje obejmą również sprawdzenie części dokumentacji rejestracyjnej i innych obowiązków związanych z rejestracją, na przykład, czy rejestrujący spełnia obowiązek aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej.

Inspektorzy w państwach członkowskich sprawdzą, czy substancje zarejestrowane jako półprodukty spełniają definicję półproduktów i czy są wytwarzane i stosowane w ściśle kontrolowanych warunkach. Ponadto zostaną sprawdzone substancje zarejestrowane jako monomery w polimerach.

Forum ECHA sfinalizowało przygotowania do projektu REF-7 pod koniec 2018 r. Działania kontrolne będą kontynuowane przez 2019 r. Sprawozdanie z wyników inspekcji będzie dostępne w czwartym kwartale 2020 r.


Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów (forum) to sieć organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów REACH, CLP i PIC oraz BPR w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Źródło: tutaj

24 grudnia 2018

ECHA ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:  desmedipham (CAS 13684-56-5); phenmedipham (CAS 13684-63-4); triticonazole (CAS 138182-18-0) 07 grudnia 2018

ECHA ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:  desmedipham (CAS 13684-56-5); phenmedipham (CAS 13684-63-4); triticonazole (CAS 138182-18-0)

 

Termin zgłaszania uwag upływa 15 lutego 2019 r.

 

Więcej informacji tutaj: https://echa.europa.eu/pl/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/21603/term

ECHA  ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:  Kwas cytrynowy (nr CAS 77-92-9);  Clomazone (nr CAS 81777-89-1). 07 grudnia 2018

ECHA  ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:  Kwas cytrynowy (nr CAS 77-92-9);  Clomazone (nr CAS 81777-89-1).

 

Termin zgłaszania uwag upływa 8 lutego 2019 r.

 

Więcej informacji tutaj: https://echa.europa.eu/pl/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/21402/term

Nowe funkcje na stronie ECHA 26 listopada 2018

Zaloguj się na stronie internetowej ECHA, aby uzyskać dostęp do nowych funkcji. Tworząc konto i logując się na stronie ECHA możesz śledzić, co dzieje się z twoimi substancjami i zapisywać zapytania z Wyszukiwarki substancji chemicznych. Konto to zapewni Ci także dostęp do dodatkowych funkcji na innych podstronach ECHA m.in. do pobrania oprogramowania IUCLID, zapisania się do newslettera.

 

Utworzenie konta tutaj

 

Poradnik dotyczący kont tutaj

 

 

Materiał informacyjny dostępny po zalogowaniu się dostępny tutaj

ECHA ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji: 05 listopada 2018

 

 1. Trinexapac-ethyl (ISO); ethyl(1RS, 4EZ)4-[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate (CAS 95266-40-3)
 2. emamectin benzoate (ISO); (4’’R)-4’’-deoxy-4’’-(methylamino)avermectin B1 benzoate (CAS 155569-91-8)
 3.  [S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dienoic acid ; S-abscisic acid (CAS 21293-29-8)

Uwagi można zgłaszać do 11.01.2019.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji (...) 11 października 2018

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

 

dostępne w języku polskim tutaj

Powstanie nowa baza substancji z listy kandydackiej w wyrobach 10 sierpnia 2018

ECHA utworzy nową bazę danych dotyczącą obecności niebezpiecznych chemikaliów w wyrobach  dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów i konsumentów. Baza danych będzie zawierała informacje dostarczone przez firmy produkujące, importujące lub sprzedające wyroby zawierające substancje z listy kandydackiej. Firmy muszą przedłożyć te informacje do końca 2020 r.

 

Zadanie opiera się na zmienionej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, która weszła w życie w lipcu 2018 r. Jest ona częścią pakietu legislacyjnego UE w sprawie odpadów, przyczyniającego się do prowadzonej przez UE gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Informacje będą dostępne dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów oraz dla konsumentów i powinny pomóc podmiotom gospodarującym odpadami w przetwarzaniu odpadów i materiałów do recyklingu. Celem jest poprawa zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami podczas odzyskiwania odpadów i promowanie nietoksycznych cykli materiałowych.

 

Baza danych ma na celu pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych wyborów dotyczących bezpieczniejszych produktów. Zwiększy to również presję na zastępowanie substancji budzących obawy.

 

To nowe zadanie wzmacnia potrzebę dobrej komunikacji w łańcuchu dostaw, jak przewidziano w ramach REACH, gdzie firmy muszą komunikować się w łańcuchu dostaw i powiadamiać ECHA o substancjach z listy kandydackiej w wyrobach.

 

 tutaj

Dwie nowe bazy danych: eNanoMapper - zawierająca informacje na temat bezpieczeństwa nanomateriałow oraz NanoData - dotycząca technologii 23 lipca 2018

Na stronie Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON ) dostępne są dwie nowe bazy danych: eNanoMapper, gdzie mogą Państwo znaleźć informacje na temat bezpieczeństwa nanomateriałów, oraz  NanoData, czyli baza dotycząca głównie technologii.

 

 Baza danych ENanoMapper  dostępna tutaj

 

Baza danych Nano Data dostępna tutaj: tutaj

Zmiana klasyfikacji dla substancji pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa 21 lipca 2018

 

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa (numer WE: 266-028-2) nie jest klasyfikowany w kategoriach Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1.Klasyfikacja tej substancji jako substancji rakotwórczej 1 A, mutagennej 1B i działającej szkodliwie na rozrodczość 1B pozostaje bez zmian.
Zawiadomienie dotyczące klasyfikacji paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej jako Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008

 

dostępne  tutaj

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/917 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 12 lipca 2018

w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karwon, chloroprofam, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikwat, etefon, etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, izoksaflutol, metalaksyl-M, metiokarb, metoksyfenozyd, metrybuzyna, milbemektyna, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol, pimetrozyna i S-metolachlor.

DzU 2018 L163  dostępne: tutaj

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji (...) 25 maja 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR dostępne tutaj: tutaj

w języku polskim tutaj: tutaj

Pomoc ECHA poprzez chat online 25 maja 2018

 

Od 18 do 30.05.2018 w godzinach 9.00-16.00, ECHA pomoże Państwu zarejestrować substancję przy użyciu chat online.

Chat dostępny tutaj

11 ATP 16 maja 2018

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

tutaj

 

Opłata za rejestrację substancji 16 maja 2018

ECHA prosi, aby  przedsiębiorcy w tytule przelewu za rejestrację substancji podawali tylko numer faktury.

Umożliwi to systemowi REACH-IT automatyczną identyfikację płatności.

W celu uniknięcia opóźnień należy także dokonać tylko jednej płatności za fakturę.

Więcej informacji tutaj

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/588 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu 30 kwietnia 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/588 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu    

dostępne tutaj

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny (...) 30 kwietnia 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu  

dostępne tutaj

Przypominamy o webinariach, które odbędą się w tym tygodniu! 16 kwietnia 2018

18.04.2018r. - webinarium pn. Tools to support substitution to safer chemicals.  Program oraz rejestracja tutaj: tutaj

19.04.2018r. - webinarium pn. REACH 2018 questions and answers - everything you want to know about registering successfully.  Program oraz rejestracja tutaj:tutaj

 

UWAGA! Konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji: 16 kwietnia 2018

 

 • 1,4-dioxane (WE 204-661-8, CAS 123-91-1)
 •  (5-chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone; pyriofenone (CAS 688046-61-9)
 • N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)-ethyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumetofen (CAS 1228284-64-7)
 • flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide (CAS 103361-09-7)

Więcej informacji tutaj: TUTAJ

Konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji: 29 marca 2018

 

 1. 2,4-dinitrophenol (WE 200-087-7, CAS 51-28-5)

Acute Tox. 2, H300
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400

 1. 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde (WE 201-289-8, CAS 80-54-6)

Repr. 2, H361f

 1. 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) (WE 264-843-8, CAS 64359-81-5) Acute Tox. 4, H302
  Acute Tox. 1, H330
  Skin Corr. 1C, H314
  Skin Sens. 1A, H317
  Aquatic Acute 1, M-factor=100
  Aquatic Chronic 1, M-factor=100
  SCL Skin sensitisation: 0,001%. SCL skin irritation: 0,01%
 2. dibenzo[def,p]chrysene;dibenzo[a,l]pyrene (WE 205-886-4, CAS 191-30-0)

Muta. 2, H341
Carc. 1B, H350
Carc. 1B: SCL = 0.001 %

 1. phosphine (WE 232-260-8, CAS 7803-51-2)

 

Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280
Acute Tox. 1; H330
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400

 1. pirimiphos-methyl (ISO); O-[2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] O,O-dimethyl phosphorothioate (WE 249-528-5, CAS 29232-93-7)

Acute Tox. 4, H302
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Acute 1, M-factor=1000
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 1, M-factor=1000 ATE = 1414 mg/kg

 

 

Więcej informacji: TUTAJ

Konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt. 29 marca 2018

 

 

Dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (CAS 8018-01-7) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

 • Skin Sens. 1, H317
 • STOT RE 2, H373
 • Aquatic Acute 1, H400
 • Aquatic Acute 1, M-factor=10
 • Aquatic Chronic 1, H410
 • Aquatic Chronic 1, M-factor=10

Więcej informacji tutaj: https://echa.europa.eu/pl/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/19101/term

Korzyści z szybszego przedłożenia dokumentacji REACH 19 marca 2018

 

ECHA / NR / 18/14
 
Przedłóż dokumentację rejestracyjną  przed końcem marca a  otrzymasz decyzję ECHA dotyczącą rejestracji w ciągu trzech tygodni. Jeśli złożysz swoją dokumentację rejestracyjną w kwietniu lub maju, może upłynąć do trzech miesięcy, zanim  ECHA podejmie decyzję .
 
Helsinki, 14 marca 2018 r.
- Przedsiębiorstwa, które przedłożą dokumentację rejestracyjną przed końcem marca, otrzymają decyzję o jej kompletności od ECHA w ciągu 21 dni od daty przedłożenia. W przypadku dokumentacji przedłożonej po 1 kwietnia można czekać na decyzję EChA   nawet do końca sierpnia 2018 r. Ten czas jest określony w rozporządzeniu REACH, jest to czas potrzebny Agencji   na przetworzenie dużej liczby dokumentacji rejestracyjnych z racji tego, że zbliża się ostateczny termin rejestracji 31 maja 2018 r.
 
Przed przedłożeniem dokumentacji pamiętaj, aby uruchomić wtyczkę asystent walidacji w IUCLID (asystenta sprawdzania poprawności)   aby upewnić się, że posiadasz wszystkie wymagane informacje. Prześlij swoje dossier tylko wtedy, gdy asystent walidacji wykaże, że nie masz żadnych błędów. Jeśli jednak asystent walidacji nie wskaże żadnych błędów, nie oznacza to automatycznie, że dokumentacja jest kompletna. Pracownicy ECHA mogą ręcznie sprawdzać niektóre części dokumentacji, a kontroli kompletności nie można powtórzyć za pomocą asystenta walidacji. Zapoznaj się z dostępną pomocą, aby zapoznać się z tymi ręcznymi kontrolami.
 
Jeśli jesteś wiodącym rejestrującym, pamiętaj, że powinieneś złożyć dokumentację na tyle wcześnie, aby dać rejestrującym członkom czas na złożenie dokumentacji  do dnia 31 maja 2018 roku.
 
Aby wesprzeć Cię w przygotowaniach, od 16 marca REACH-IT otwarte będzie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Narzędzie może być niedostępne w poniedziałek rano od 7:00 do 10:00 EET (czas w Helsinkach) w celu konserwacji. Wsparcie za pośrednictwem centrum informacyjnego ECHA jest jak zwykle dostępne w godzinach pracy Agencji.
Zaproszenie do składania dowodów - chromiany ołowiu 19 marca 2018

ECHA zaprasza wszelkie zainteresowane strony do przedstawienia dowodów („call for evidence”) w procesie przygotowania wniosku w sprawie ograniczeń dla następujących substancji:

- ­lead chromate, CAS 7758-97-6, WE 231-846-0

- lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34), CAS 1344-37-2, WE 215-693-7

- lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104), CAS 12656-85-8, WE 235-759-9

 

ECHA w swoim raporcie z badań  (ECHA’s screening report) określiła ryzyko dla dzieci, które mogą być narażone na działanie chromianów ołowiu w wyrobach stosowanych na placach zabaw, w ceramice i importowanych tworzywach sztucznych. Określono również ryzyko dla zdrowia ludzkiego w wyniku pośredniego  działania poprzez środowisko podczas wycofywania wyrobów z eksploatacji.

Konsultacje potrwają do 09 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji  tutaj

Statystyki dotyczące dokumentacji rejestracyjnych zgłoszonych do ECHA 09 marca 2018

 Do 23 lutego br. ECHA otrzymała 16 175 dokumentacji rejestracyjnych dla 6 875 substancji produkowanych lub importowanych w ilości od jednej do 100 ton rocznie.

 

Rejestracje te obejmują około 4 500 substancji, które nie zostały wcześniej zarejestrowane.

 

Statystyki dotyczące rejestracji  tutaj

 

Nowy praktyczny poradnik ECHA dotyczący oceny substancji 09 marca 2018

TUTAJ

 

W poradniku jest wyjaśnione, w jaki sposób wybiera się i ocenia substancje oraz jakie czynności mogą podjąć rejestrujący w zakresie dostarczania wymaganych informacji. Poradnik ten dotyczy również udostępniania danych i komunikacji między rejestrującymi.

UWAGA! Zmianie uległ wykaz zamierzeń (RoI) zawierający informacje na temat substancji przeznaczonych do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH) ... 09 marca 2018

Zmianie uległ wykaz zamierzeń (RoI) zawierający informacje na temat substancji przeznaczonych do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH), identyfikacji jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) lub ograniczeń.

 

Zmiana ta ułatwi użytkownikom znalezienie informacji na temat możliwych przyszłych regulacji tych substancji. Więcej informacji oraz wykaz zamierzeń  TUTAJ

Konsultacje w sprawie stosowania kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS), jego pochodnych oraz alternatyw 31 stycznia 2018

 

Biuro ds. Substancji Chemicznych zaprasza do  przesyłania informacji na temat stosowania przez firmy: PFOS, pochodnych PFOS oraz alternatyw dla tych związków w procesie twardego chromowania (VI) galwanicznego.

 

Zebrane informacje posłużą do oceny konieczności zachowania dopuszczalnych zastosowań i szczególnych wyłączeń dla PFOS, jego soli oraz PFOSF ustalonych dla tych substancji zgodnie z  konwencją sztokholmską.

 

Prosimy o przesłanie informacji do 5 lutego 2018 r. w formie elektronicznej na adres ajankowska@chemikalia.gov.pl lub mfrydrych@chemikalia.gov.pl

Konsultacje publiczne w sprawie proponowanych ograniczeń dla kwasów perfluorokarboksylowych C9-C14 (PFCAS), ich soli i prekursorów 29 stycznia 2018

ECHA zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń dla kwasów perfluorokarboksylowych (PFCAs) C9-C14, ich soli i prekursorów:

 • ­PFNA nr CAS 375-95-1; nr WE 206-801-3,
 • ­PFDA nr CAS 335-76-2; nr WE 206-400-3,
 • ­PFUnDA nr CAS 2058-94-8; nr WE 218-165-4,
 • ­PFDoDA nr CAS 307-55-1; nr WE 206-203-2,
 • ­PFTrDA nr CAS 72629-94-8; nr WE 276-745-2,
 • ­PFTDA nr CAS 376-06-7; nr WE 206-803-4.

Niemcy we współpracy ze Szwecją zaproponowały ograniczenie: produkcji, stosowania, wprowadzania do obrotu oraz importu kwasów perfluorokarboksylowych C9-C14 oraz ich soli i prekursorów jako substancji, składników substancji lub składników mieszanin. Ponadto proponowane ograniczenie dotyczy również zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów lub ich części, które zawierają PFCAs C9-C14. Zaproponowane we wniosku stężenie graniczne wynosi 25 ppb dla sumy PFCAs C9-C14 oraz ich soli lub 260 ppb dla substancji pokrewnych do C9-C14 PFCAs. Wnioskowany okres przejściowy po wejściu w życie przepisów wynosi 18 miesięcy.

 

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 20.12.2017 r. i potrwają do 20.06.2018r.

Więcej informacji  tutaj

Przypominamy, iż w dniach 29-31.01.2018 odbędą się REACH 2018 Stakeholder’s Day 29 stycznia 2018

 

29.01.2018r. odbędzie się praktyczne szkolenie dotyczące Chesar oraz raportu bezpieczeństwa chemicznego.

 

30.01.2018r. odbędą się indywidualne spotkanie z ekspertami a także szkolenie dotyczące IUCLID oraz REACH-IT.

 

31.01.2018r. odbędzie się konferencja, na temat głównych problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy. 

W konferencji mogą Państwo uczestniczyć online, a także przesyłać własne pytania.

 

Więcej informacji tutaj

 

 Szczegółowy program tutaj

Lista substancji do możliwego działania regulacyjnego 29 stycznia 2018

 

Agencja wybrała 236 substancji z rejestracji REACH do dalszej kontroli przez odpowiednie władze państw członkowskich.

Jeżeli Twoja firma zarejestrowała jedną z tych substancji, które zostały wybrane, wkrótce otrzymają Państwo pismo informujące o potencjalnej kontroli Państwa rejestracji. Dlatego Agencja zachęca wszystkich do aktualizowania swoich dossier.

Ponadto ECHA zachęca do udziału w seminarium internetowym, które odbędzie się 1 lutego. Dzięki seminarium uzyskają Państwo więcej informacji na temat procesu kontroli oraz dalszych krokach. Będzie także możliwość zadawania pytań.

Link do rejestracji na webianrium  tutaj

 

W jaki sposób wybierane są substancje do dalszej kontroli?

Zazwyczaj wybierane są substancje, które potencjalnie są kancerogenne, mutagenne lub toksyczne dla reprodukcji (CMR), są trwałe, mają zdolność do bioakumulacji, toksyczne (PBT), znajdują się na liście kandydackiej lub mają właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne lub uczulające. Celem jest identyfikacja substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska w celu zapewnienia ich bezpiecznego stosowania.

Więcej informacji  tutaj

Rozporządzenie (WE) NR 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. - trwają prace legislacyjne 24 stycznia 2018

 

Trwają prace legislacyjne prowadzone przez Komisję Europejską w związku ze zmianą rozporządzenia (WE) NR 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie brzmienia artykułów 8 i 9 odnoszących się do:

-    opłat z tytułu wniosków o udzielenie zezwolenia złożonych na mocy art. 62 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VI rozporządzenia NR 340/2008
-    opłat z tytułu przeglądów zezwoleń na mocy art. 61 rozporządzenia REACH określonych w załączniku VII rozporządzenia Nr 340/2008.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przedstawiania swoich uwag, które posłużą przedstawicielowi Polski do wypracowania i przedstawienia stanowiska w powyższej sprawie w czasie posiedzenia Komitetu ds. REACH w Brukseli.

Uwagi prosimy przedstawiać pisemnie do dnia 2 lutego 2018 r. na adres:
Ewa.Liberska@chemikalia.gov.pl oraz Piotr.Zabadala@mr.gov.pl.

SW
Draft 1 01_-_draft_act_final.docx
Draft 2 02_-_draft_annex_final.docx
Zmiany dotyczące oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) 24 stycznia 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) dostępne tutaj

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 24 stycznia 2018

Dziennik Urzędowy UE, w którym przedstawiono streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) dostępny tutaj

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów w procesie przygotowania ograniczeń dla środków zmniejszających palność - TCEP, TCPP, TDCP 12 stycznia 2018

 

ECHA zaprasza wszelkie zainteresowane strony do składania uwag i przedstawienia dowodów w procesie przygotowania ograniczeń dla środków zmniejszających palność - TCEP, TCPP, TDCP:

 1. tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP);
 2. tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP);
 3. Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester (TCPP) -;
 4. tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCP).

Więcej informacji oraz link do składania uwag tutaj: tutaj

 

Konsultacje potrwają do dnia 08.02.2018r.

Współpraca ECHA i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 02 stycznia 2018

ECHA i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będą dalej zacieśniać współpracę, mając również na celu zapewnienie najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów poprzez unikanie dublowania wysiłków i nakładania się działań. Współpraca będzie się koncentrować w szczególności na takich działaniach, jak:

-    wymiana informacji dotyczących udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, a także klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin, o ile są one istotne dla działalności EASA;

-   wymiana informacji dotyczących aspektów lotnictwa cywilnego mających znaczenie dla działalności ECHA;

-   udział w spotkaniach, w których druga strona jest zainteresowana;

-    realizacja wspólnych projektów;

-   wzajemne konsultacje w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Więcej informacji tutaj: tutaj

Do dnia 07.01.2018r. mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach 02 stycznia 2018

 

Dnia 7 lipca 2017 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała kwas perfluoroheksanosulfonowy oraz jego sole (PFHxS) do listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy  (SVHC).  Do dnia 07.01.2018 mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach.

Więcej informacji na temat zgłaszania substancji w wyrobach  tutaj

Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC 02 stycznia 2018

 

 

Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC z powodu właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. BPA jest wykorzystywany do produkcji poliwęglanowych produktów z tworzyw sztucznych, które obejmują szereg powszechnych towarów konsumpcyjnych, takich jak podlegające ponownemu wykorzystaniu naczynia stołowe z tworzyw sztucznych oraz butelki na napoje, sprzęt sportowy, płyty CD oraz DVD. Bisfenol A sklasyfikowano w UE jako substancję wywierającą skutki toksyczne w odniesieniu do zdolności do reprodukcji. Wszyscy producenci, importerzy lub dostawcy BPA muszą sklasyfikować i oznakować mieszaniny zawierające BPA jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B do dnia 1 marca 2018 r. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą lepiej poinformowane o potencjalnych szkodliwych skutkach oraz o sposobie ochrony pracowników.

Dichlorek etylenu był najczęściej eksportowanym związkiem chemicznym podlegającym PIC w 2016 roku 02 stycznia 2018

 

Sprawozdanie dotyczące wywozu i przywozu chemikaliów podlegających PIC w 2016 r. przedstawia, że dichlorek etylenu był najczęściej eksportowaną substancją chemiczną podlegającą PIC z UE. Najczęściej dichlorek etylenu stosowany jest w produkcji chlorku winylu, który jest używany do produkcji polichlorku winylu (PVC). Jest on również stosowany jako półprodukt dla innych organicznych związków chemicznych oraz jako rozpuszczalnik. Około 367 000 ton dichlorku etylenu zostało wywiezione do krajów takich jak Indie, Maroko, Norwegia i Egipt.

Z kolei najczęściej importowaną substancją chemiczną był benzen w ilości ponad 380 000 ton. Benzen importowany był do wielu krajów Europy Środkowej m.in. z Turcji, Algierii, Indii oraz Rosji. Benzen stosuje się do produkcji tworzyw sztucznych, żywic, włókien syntetycznych, barwników, detergentów, leków i pestycydów.

Najczęściej eksportowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 366 987 ton

Benzen w ilości 108 900 ton

Kreozot w ilości 103 767 ton.

 

 

Najczęściej importowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Benzen w ilości 382 377 ton

Kreozot oraz dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 32 166 ton

Difenyloamina i 1,3-dichloropropen w ilości 5 885 ton.

IUCLID w chmurze poprowadzi Cię poprzez proces przygotowania dossier rejestracyjnego 28 grudnia 2017

 

Dostępna jest zaktualizowana wersja IUCLID w chmurze. Narzędzie to zapewnia  szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia dokumentacji rejestracyjnej. Dzięki IUCLID w chmurze możesz przygotować dokumentację rejestracyjną REACH bezpośrednio online, bez potrzeby instalowania lokalnego oprogramowania. W najnowszym wydaniu IUCLID w chmurze, znajduje się przewodnik jak krok po kroku przygotować dokumentację rejestracyjną. IUCLID w chmurze przeprowadzi Cię krok po kroku po całym procesie tworzenia dokumentacji rejestracyjnej. Nie musisz już być ekspertem IUCLID, aby przygotować swoje dossier rejestracyjne przed upływem terminu rejestracji przypadającego na koniec maja 2018 roku. 

ECHA opracowała dodatkowe materiały i narzędzia, które są dostępne bezpośrednio w IUCLID, pomocne w opracowaniu dokumentacji rejestracyjnej:

 • oprócz informacji sprawdzonych ręcznie przez pracowników ECHA, wtyczka „Asystent weryfikacji” pokaże, czy dokumentacja rejestracyjna jest kompletna;
 • asystent wsparcia jakości dokumentacji (wchodzący w skład wtyczki „Asystent weryfikacji”) pomoże wykryć potencjalne rozbieżności w dokumentacji rejestracyjnej; 
 • generator raportów umożliwi sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR);
 • podgląd rozpowszechnianych informacji wskaże części dokumentacji rejestracyjnej, które zostaną opublikowane przez ECHA, z uwzględnieniem wymogów prawnych i zgłoszonych wniosków o zachowanie określonych informacji w poufności.

Usługi ECHA świadczone w chmurze oferują następujące korzyści:

 • Dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili do najnowszej wersji aplikacji IUCLID utrzymywanej przez ECHA;
 • Regularne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych przez ECHA;
 • Łatwa współpraca online. Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć bezpieczeństwo danych poprzez zmniejszenie liczby lokalnych kopii;
 • Błyskawiczne wsparcie online 24/7.

Funkcje IUCLID CLOUD opracowane przez ECHA dostępne w języku polskim tutaj: tutaj

23 grudnia 2017

15 grudnia 2017

Ocena preparatu - wspólnotowy kroczący plan działania

 
Jeżeli substancja znajduje się na tej liście, oznacza to, że państwo członkowskie oceniło ją lub oceni ją w nadchodzących latach. Lista nosi nazwę wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP).
 
W przypadku każdej substancji w tabeli przedstawiono państwo członkowskie oceniające, (planowany) rok oceny oraz krótki opis problemu, który doprowadził do umieszczenia substancji na liście.
 
Dokumenty związane z oceną substancji są również 
dostępne tutaj
 
Obejmują one: dokumenty uzasadniające wybór substancji, decyzje oraz więcej informacji. W przypadku substancji, dla których zakończono ocenę, załącza się wnioski państw członkowskich i końcowe sprawozdania z oceny państw członkowskich.

wnioski i decyzje dotyczące tlenku etylenu
tutaj

Np. tlenek etylenu podejrzewany o ryzyko CMR  określono poziom DMEL dla tej substancji, scharakteryzowano jako substancję uczulająca na skórę kat 1 H317

Raport dla tlenku etylenu
tutaj
Do listy PACT (Public Activities Coordination Tool) zostało dodanych 18 nowych substancji. 27 kwietnia 2017

PACT (Public Activities Coordination Tool) powstał w związku z wdrożeniem przez Komisję Europejską w 2013 roku planu działań na rzecz identyfikacji substancji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem zgodnie z REACH (Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH risk management measures from now to 2020). PACT publikowany jest w postaci listy substancji na stronie ECHA.
Lista PACT tutaj
Wdrożenie planu działań w zakresie SVHC do 2020 26 kwietnia 2017

Plan działań w zakresie identyfikacji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem REACH od teraz do 2020, (zwany planem działań w zakresie SVHC) to ogólnounijne zobowiązanie do umieszczenia na liście kandydackiej wszystkich aktualnie znanych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) do 2020 roku.
Więcej informacji tutaj
Grupa kontaktowa dyrektorów zaleca aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, tak aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji 31.05.2018r. 05 grudnia 2017 13:19

Grupa kontaktowa dyrektorów zaleca aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, tak aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji 31.05.2018r. 

Zalecenia grupy kontaktowej dyrektorów tutaj: https://echa.europa.eu/documents/10162/23556156/171128_dcg_recommendation_2018_intentions_en.pdf/3c931455-cf2a-721c-a8b3-adbd78f9e0b8

 

Więcej informacji tutaj: https://echa.europa.eu/pl/-/companies-asked-to-communicate-their-registration-intentions-for-2018